Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie nr 15

System Bezpieczeństwa

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W LESZNIE

 

System Bezpieczeństwa w Przedszkolu

 

PODSTAWY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) ze zm. z   22.11.2018 r. (Dz.U.,poz.2245)
 • Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611)
 • Rozporządzenie MENiS z 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) ze zm. Z dnia 31.10.2018 r. (Dz. U., poz. 2140)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa  i turystyki (Dz. U. 2018  poz. 1055)
 • Statut przedszkola

 

SPIS TREŚCI

 

Budynek, wyposażenie przedszkola, teren przedszkolny

Kontrole techniczne

Organizacja pracy

Wychowanie fizyczne

Procedura organizacji wycieczek

Zasady sprawowania opieki

Postępowanie z dzieckiem, które ma dolegliwości zdrowotne podczas pobytu w przedszkolu

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Procedura dotyczy przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/prawny opiekun będący pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, zachowujący się agresywnie, który nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa

Procedura dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku

Procedura dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

Zachowania trudne u dzieci

Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w przedszkolu

Dotyczy wypadku wystąpienia pożaru

Procedura w przypadku wystąpienia w przedszkolu wszawicy

Edukacja dla bezpieczeństwa

Postanowienia końcowe

Załączniki

 

WSTĘP

Wprowadzenie systemu bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Lesznie opartego na procedurach jest warunkiem odpowiedzialnej  pracy każdego  nauczyciela  i pracownika. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność  za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu i podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola w czasie spacerów i wycieczek. Rodzice zobowiązani są znać  

i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu. W sytuacjach trudnych  oraz zagrażających  bezpieczeństwu  dziecka nauczyciele i pozostały personel  przedszkola oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani  postępować zgodnie z  przyjętymi procedurami.

 

ZAKRES PROCEDURY:

Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola, na placu zabaw oraz podczas spacerów i wycieczek.

1.Cele procedur:

1)Troska o zdrowie i bezpieczeństwo  każdego dziecka objętego opieką naszego przedszkola;

2)Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu;

3)Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola gwarantujących poszkodowanemu dziecku prawidłową opiekę;

4)Stosowanie zasad organizowania wycieczek poza teren przedszkola;

5)Dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.

2.Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:

 1. Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela i personelu. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu.
 2. Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.

 

BUDYNEK, WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA, TEREN PRZEDSZKOLNY

 

 1. Budynek musi być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i musi posiadać plan ewakuacji.
 2. Plany ewakuacji przedszkola umieszcza się w każdej szatni, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym.
 3. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.
 4. Na terenie przedszkola zapewnia się właściwe oświetlenie oraz wydzielone miejsce na zabawę i pobyt dzieci.
 5. Otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie przedszkola muszą być zabezpieczone pokrywami i kratami.
 6. W czasie opadów śniegu przejścia do przedszkola i na terenie przedszkola oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem.
 7. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola lub w ogrodzie przedszkolnym przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach lub na tym terenie dzieci i innych osób.
 8. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i sprawne technicznie.
 9. Środki czystości są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 10. Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzane i wentylowane.
 11. Sprzęt, z którego korzystają dzieci i personel przedszkola jest zgodny z wymaganiami ergonomii.
 12. Stoliki, krzesła i inne elementy wyposażenia, w tym łazienek są dostosowane do wzrostu dzieci.
 13. Sprzęt, wyposażenie przedszkola oraz sprzęty muszą być bezpieczne,  dostosowane do możliwości dzieci i posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.
 14. Kuchnia i inne pomieszczenia powinny być utrzymana w czystości oraz wyposażona w sprzęt sprawny technicznie i bezpieczny. Uszkodzony lub niesprawny sprzęt powinien być oznakowany.
 15. Przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu wywiesza się w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznej obsługi.
 16. Ciepłe posiłki podaje się dzieciom w salach. Pomieszczenia te umożliwiają bezpieczne i higieniczne spożywanie posiłków.
 17. Dzieci mają dostęp do napojów w ciągu całego dnia.
 18. Przedszkole jest podłączone do miejskiej sieci wodociągowej, z wodą zdatną do picia.
 19. Sale zajęć wietrzy się podczas wyjść dzieci, a także pozostawia się w miarę możliwości okna otwarte podczas zajęć, szczególnie ruchowych.
 20. W salach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18oC.
 21. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący przedszkole.
 22. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony

Jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa, albo jeżeli na terenie przedszkola nastąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci. O zawieszeniu zajęć dyrektor przedszkola lub organ prowadzący powiadamia Kuratora oświaty.

 1. Jeżeli sale, w których mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nich wyposażenia zagraża bezpieczeństwu, nauczyciel nie może rozpocząć zajęć.
 2. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza dzieci z sali.
 3. Na terenie budynku  przedszkola, w tym także w kuchni  znajdują się oznakowane apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.
 4. Prace użyteczne na rzecz przedszkola lub środowiska z udziałem dzieci np. sprzątanie może mieć miejsce, jeśli zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz środki ochrony osobistej np. rękawice.
 5. Wszyscy nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni przedszkola podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 6. Dyrektor przedszkola organizuje wstępne i okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Dyrektor odpowiada za wdrażanie i przestrzeganie przepisów i procedur w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolu jako pracodawca i w ramach nadzoru pedagogicznego.
 8. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola mają obowiązek przestrzegać przepisy i procedury w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolu.

 

KONTROLE  TECHNICZNE

 

 1. Przynajmniej raz w roku dyrektor dokonuje kontroli budynku i placu przed przedszkolem pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z placówki, szczególnie jeśli przerwa w funkcjonowaniu przedszkola wynosi co najmniej 2 tygodnie.
 2. Dyrektor powinien sprawdzić przede wszystkim:
 1. korytarze, oznaczenia dróg ewakuacyjnych;
 2. sale pobytu dzieci – wyposażenie i  zabawki, oświetlenie, dostosowanie sprzętu do wzrostu dzieci, ogrzewanie - osłonięcia kaloryferów;
 3. sale zajęć. Sprzęt do zajęć ruchowych;
 4. łazienki  - stan urządzeń;
 5. zaplecze kuchenne;
 6. oświetlenie;
 7. instalacje elektryczną, wentylacyjną, gazową, wodno-kanalizacyjną, zabezpieczenie przeciwpożarowe.
 8. Po przeprowadzeniu kontroli sporządza się protokół, który  przekazuje się do organu prowadzącego przedszkole.

 

ORGANIZACJA PRACY

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających aktualna podstawę programową wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.
 2. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 4. Formami pracy w przedszkolu są:
 1. Zajęcia i zabawy dowolne
 2. Zajęcia obowiązkowe
 1. codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym zaplanowane i kierowane przez nauczyciela
 2. czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci
 3. spacery
 4. wycieczki
 5. uroczystości przedszkolne
 6. Sytuacje okolicznościowe
 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze planowane i kierowane przez nauczyciela są każdego dnia zróżnicowane i zakładają aktywność każdego dziecka odpowiednio do potrzeb i możliwości.
 2. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć dodatkowych i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
 1. z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
 2. z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
 1. Czas trwania zajęć w zakresie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej to 45 minut. Prowadzenie tych zajęć może być w czasie dłuższym lub krótszym odpowiednio do potrzeb   i możliwości dzieci.
 2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 1. W przedszkolu codziennie prowadzi się ćwiczenia poranne, co najmniej 2 razy w tygodniu zestawy zabaw ruchowych, pojedyncze zabawy ruchowe w ciągu dnia, codzienne spacery i zabawy na świeżym powietrzu.
 2. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich sprawności fizycznej.
 3. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, o czym należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci.
 5. Stan techniczny urządzeń oraz sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi zajęciami.
 6. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń ( w tym pokaz sposobu wykonania) oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
 7. Podczas pobytu na placu zabaw, dzieci mogą wejść na sprzęt terenowy tylko wtedy, jeśli obok czuwa i asekuruje dziecko nauczyciel lub inna osoba wspomagająca w opiece nad dziećmi.
 8. W przedszkolu prowadzi się rejestr wyjść grupowych poza teren przedszkola (załącznik nr 1).
 9. Do rejestru wpisuje się wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola, dla których nie założono karty wycieczki, w tym spacery i krótkie, piesze wycieczki realizowane w ramach zajęć dydaktycznych na potrzeby tematu kompleksowego lub projektu, np. na pocztę, do parku, biblioteki.
 10. Ilość osób opiekujących się grupą podczas pobytu na placu zabaw lub podczas wyjść poza teren przedszkola, innych niż wycieczka odnotowana w karcie wycieczki to nie mniej niż 1 osoba na 15 dzieci.
 11. Przed wyjściem z budynku przedszkola oraz po powrocie nauczyciel przelicza dzieci.
 12. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel  obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając  dzieci z miejsca  zagrożenia  oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora. 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK

 

 1. Przedszkole może organizować krajoznawstwo i turystykę, których celem jest:
 1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
 2. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
 3. wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowania;
 4. upowszechnianie wśród u dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
 5. upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;
 6. poprawę stanu zdrowia dzieci pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;
 7. przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej;
 8. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 9. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowane w formie:
 1. wycieczek przedmiotowych  – związanych  z realizacją programu wychowania przedszkolnego;
 2. krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od dzieci  przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.
 1. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. Wycieczki mogą być jednodniowe, na terenie kraju.
 2. Każdą wycieczkę wyjazdową i dłuższą pieszą lub krótką, ale do miejsc zbiorowego pobytu np. kino, teatr zgłasza się dyrektorowi  na druku „Karta wycieczki” (załącznik nr 2)
 3. Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci  biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko wychowanka oraz telefon rodzica lub rodziców dziecka. Listę dzieci podpisuje dyrektor przedszkola.
 4. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor przedszkola, zatwierdzając kartę wycieczki.
 5. Najpóźniej – trzy dni wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci. Rodzice każdorazowo na piśmie wyrażają zgodę na udział dziecka w wycieczce, za wyjątkiem wycieczek pieszych - wyjść w celu realizacji  obowiązującego programu  np. na pocztę, do sklepu.
 6. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie   rejestracyjnym pojazdu.
 7. Dyrektor wyznacza kierownika oraz opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
 8. Przy organizacji wycieczek liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
 9. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć na kierownika wycieczki także inną niż pracownik pedagogiczny przedszkola osobę pełnoletnią, która posiada przygotowanie odpowiednie do realizacji zadań kierownika wycieczki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
 10. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym przedszkola, wyznaczona przez dyrektora przedszkola.
 11. Kierownik wycieczki w szczególności:
 12. opracowuje program i regulamin wycieczki;
 13. zapoznaje dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;
 14. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
 15. zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
 16. określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom;
 17. nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
 18. organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie dla dzieci i opiekunów wycieczki;
 19. dokonuje podziału zadań wśród dzieci;
 20. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
 21. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora przedszkola  i rodziców, w formie ustnej terminie 1 miesiąca od terminu wycieczki.
 1. Opiekun w szczególności:
 1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami;
 2. współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;
 3. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
 4. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom;
 5. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
 1. Opiekun wycieczki w szczególności sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdu, zwiedzania oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 2. Uczestnicy wycieczek podlegają dobrowolnemu (decyzja rodziców) ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.
 4. Kierownik wycieczki , za zgodą dyrektora przedszkola może pełnić także funkcje opiekuna wycieczki.
 5. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

 

ZASADY   SPRAWOWANIA  OPIEKI

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo fizyczne oraz psychiczne.
 2. Bezpieczeństwo psychiczne zapewnia się poprzez:
 1. Ciepło, okazywanie jak ważne jest dziecko
 2. Okazywanie zaufania i aktywne słuchanie
 3. Poświęcanie dziecku jak najwięcej czasu
 4. Indywidualne postrzeganie jego potrzeb i możliwości
 5. Okazywanie wiary w możliwości, budowanie poczucia wartości
 6. Chwalenie, nagradzanie i docenianie dziecka za zaangażowanie się i wysiłek
 7. Zapewnienie dziecka, że może liczyć na wsparcie i pomoc w każdej sytuacji
 8. Równe prawa i obowiązki dla wszystkich dzieci
 1. W relacjach z dzieckiem ważna jest:
 1. Kontrolowana swoboda w działaniach i poznawaniu świata przez dziecko
 2. Wiedza, co dziecko lubi, a czego nie lubi, co sprawia mu radość, a czego się boi
 3. Nie zmuszanie dziecka do niczego
 4. Nauka samodzielności
 5. Prawa  i obowiązki dla dziecka
 6. Granice i jasne zasady
 7. Konsekwencja
 1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady  postępowania:

1)momentu jego wprowadzenia do sali przez osobę przyprowadzającą do przedszkola;

 1. Nie  wolno nauczycielowi pozostawiać dzieci w sali bez opieki. W sytuacji koniecznej np. wyjście do toalety zapewnia się opiekę innego pracownika , pomocy pedagogicznej lub woźnej oddziałowej;
 2. Nauczyciel usuwa z otoczenia dziecka niebezpieczne przedmioty, a o ewentualnym zagrożeniu bezpieczeństwa zawiadamia natychmiast dyrektora przedszkola;
 3. W trakcie korzystania z przyborów np. nożyczek, sztućców itp. nauczyciel  w szczególności czuwa nad sposobem korzystania z nich przez dzieci;
 4. W czasie pracy nauczyciel zajmuje się wyłącznie statutowymi obowiązkami, w szczególności czuwaniem nad bezpieczeństwem dzieci. Nie załatwia wtedy innych spraw, m.in. nie prowadzi rozmów telefonicznych, nie wypełnia dokumentacji;
 5. Nauczyciel nie może prowadzić dłuższych rozmów z rodzicami  podczas, gdy sprawuje  opiekę nad innymi dziećmi;
 6. Specjaliści oraz instruktorzy zajęć dodatkowych odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci powierzone ich opiece na zasadach określonych dla nauczycieli i opisanych powyżej. Podczas wyjść poza budynek przedszkola mogą wspomagać nauczycieli w opiece nad grupą przedszkolną.
 7. Pomoc wychowawcza lub woźna oddziałowa wspomaga nauczyciela  w zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa dzieciom podczas wszystkich godzin wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 8. O zdarzeniach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci nauczyciel zawiadamia natychmiast dyrektora oraz rodzica (prawnego opiekuna) dziecka;
 9. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia zdrowego dziecka i osobistego, bezpośredniego oddania dziecka pod opiekę nauczyciela. W sytuacji widocznych oznak chorobowych u dziecka, nauczyciel może poprosić o zabranie dziecka z przedszkola  w celu leczenia lub o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.

 

POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM, KTÓRE MA DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU

                                                                      

 1. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m. in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica (opiekuna prawnego).
 2. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 3. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami), w sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, jest zobowiązany do zastosowania procedury postępowania w razie wypadku dziecka w przedszkolu, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz jednoczesnego wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora.
 4. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków.
 5. Zapisanie i przyprowadzanie dzieci do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzenia rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach poza budynkiem przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub ich prawni opiekunowie.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce lub innemu pracownikowi przedszkola.
 3. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami w sali itp.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola - przedkładając upoważnienie nauczycielom prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz deklarację zgody na udostępnienie danych.
 5. Nauczyciel ma obowiązek osobiście lub za pośrednictwem innego pracownika przedszkola sprawdzić kto odbiera dziecko.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują  odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo  dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców do dyrektora lub nauczycielki oddziału.
 8. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ma ukończone 13 lat, na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów). Upoważnienie zawiera zapis: „od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez osobę upoważnioną, cała odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka spoczywa na osobie upoważniającej”.
 9. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej lub rodzicowi (prawnemu opiekunowi) w  przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).
 10. O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności  dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 11. Odmowa oddania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica (prawnego opiekuna). W tej sytuacji nauczyciel próbuje kontaktować się z drugim rodzicem (prawnym opiekunem) w celu odebrania dziecka oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora.
 12. W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt. 9 podjęte zostaną następujące działania:
 13. rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;
 14. wystosowanie listu do rodziców dziecka;
 15. wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.
 1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do czasu zamknięcia przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 2. W przypadku, gdy pod podanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu dyrektora i policję oraz podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji.
 3. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania  dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 4. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 5. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.
 6. Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
 7. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania  z przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.

 

PROCEDURA DOTYCZY PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA CHCE ODEBRAĆ RODZIC/PRAWNY OPIEKUN BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, ZACHOWUJĄCY SIĘ AGRESYWNIE, KTÓRY NIE JEST W STANIE ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWA

 

 

 1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.
 2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica (prawnego opiekuna).
 3. W przypadku braku kontaktu z drugim rodzicem (prawnym opiekunem), dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę Policji.
 4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.
 5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania Statutu Przedszkola.
 6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi.
 7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB WOLNYM ZWIĄZKU

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców (prawnych opiekunów), jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 3. Każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica (opiekuna prawnego) nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica (opiekuna prawnego) sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

 

PROCEDURA DOTYCZYĄCA PRZYPADKU, GDY DZIECKO NIE ZOSTANIE ODEBRANE Z PRZEDSZKOLA

 

 1. Nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 2. Nauczyciel zawiadamia telefonicznie o zaistniałej sytuacji rodziców (prawnych opiekunów) i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W przypadku całkowitego braku kontaktu  z bliskimi dziecka, dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel pozostaje w przedszkolu z dzieckiem do chwili jego odebrania przez osoby upoważnione lub przez policję w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
 5. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.
 6. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania Statutu.
 7. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o podjętych działaniach.

 

ZACHOWANIA TRUDNE U DZIECI

 

 1. Nauczyciele tworzą klimat wychowawczy zapewniający bezpieczeństwo psychiczne – każde dziecko wie, że może podejść porozmawiać z nauczycielem, zgłosić problem.
 2. Przedszkole ma ustalony katalog wartości wyznaczający planową pracę wychowawczą kadry pedagogicznej tj. prawda, piękno, szacunek, współdziałanie, akceptacja i tolerancja, odpowiedzialność, przyjaźń, miłość, zdrowie, przyroda, ojczyzna.
 3. Nauczyciele poprzez tematy kompleksowe i sytuacje wychowawcze wyjaśniają wartości, uczą ich rozumienia i stosowania. Dzieci uczestniczą w ocenie zachowań bohaterów literackich i teatralnych, uzasadniają swoje oceny.
 4. Proces wychowawczy wspomagany jest tekstami literackimi, bajkoterapią i  formami teatralnymi.
 5. Nauczyciele poprzez zabawy kształtują inteligencję emocjonalną w zakresie rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi, kształtują świadomość siebie – swoich zainteresowań, upodobań, woli, wzmacniają samoocenę, uczą zasad bycia w grupie, zachęcają do wyzwań i podejmowania zadań.
 6. W grupach przedszkolnych na początku roku szkolnego zawiera się umowy dotyczące zachowania - wspólnie z dziećmi wypracowuje się  kodeksy grupowe, które są znane dzieciom i przez nich akceptowane.
 7. Nauczyciele nadzorują relacje fizyczne i psychiczne pomiędzy dziećmi, natychmiast reagują w sytuacji dostrzeżonej nieprawidłowości.
 8. Nauczyciele stosują metody wychowawcze zapewniające oczekiwane rezultaty oraz niwelowanie zachowań niepożądanych:
 9. własnego przykładu;
 10. wzory wychowawcze z literatury, teatralne;
 11. bajkoterapia – schematy zachowań, sposoby rozwiązywania problemów, relaksacja;
 12. organizowanie doświadczeń uczących poprawnych relacji społecznych, w tym uczą współpracy w parach i małych grupach;
 13. system nagród i kar;
 14. komunikaty typu „ja” (nazwanie zachowania, emocje, potrzeba, prośba);
 15. techniki asertywne;
 16. aktywne słuchanie;
 17. inne
 1. Na początku każdego roku szkolnego na zebraniu rodzice są informowani o ww. działaniach wychowawczych przedszkola. Rodzice mają możliwość indywidualnego uzgadniania z nauczycielem sposobów prowadzenia pracy wychowawczej z ich dzieckiem.
 2. W sytuacji zachowań niezgodnych z ustaleniami kodeksu, zachowań agresywnych dziecka podejmuje się następujące działania:
 3. rozmowa z dzieckiem - opisanie zachowania, odwołanie do kodeksu grupowego w celu ustalenia poprawnego zachowania, uzyskanie od dziecka informacji o zrozumieniu przebiegu rozmowy i oczekiwań nauczyciela;
 4. doprowadzenie do rozwiązania konfliktu między dziećmi poprzez wspólny opis zdarzenia przez obydwie strony, nazwanie wzajemnych emocji, negocjowanie rozwiązania;
 5. jeśli zachowanie wychowanka wiąże się z uszkodzeniem ciała innego dziecka, poinformowanie rodziców dziecka poszkodowanego, rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka będącego sprawcą, zgłoszenie sytuacji dyrektorowi;
 6. obserwacja zachowania dziecka przez nauczyciela w celu egzekwowania ustaleń i zapewnienia bezpieczeństwa innym dzieciom;
 7. obserwacja zachowania dziecka, sytuacji wychowawczej w grupie przez psychologa (w sytuacji powtarzających się sytuacji kryzysowych);
 8. ustalenie przyczyny powtarzających się zachowań niepożądanych, w tym agresywnych dziecka we współpracy z rodzicami, psychologiem i dyrektorem;
 9. podjęcie ustaleń z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka agresywnego zmierzające do niwelowania zachowań trudnych we współpracy z psychologiem, ewentualnie dyrektorem;
 10. założenie karty indywidualnych zachowań, jeśli sytuacje trudne (agresja, nieposłuszeństwo) powtarzają się – motywowanie do zachowań pożądanych.
 11. Jeżeli zaburzenia dziecka powodują negatywny wpływ na postawy innych dzieci, uniemożliwiają lub znacznie dezorganizują prowadzenie zajęć z innymi dziećmi – dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i uzgodnieniach z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka podejmuje decyzję o rozstrzygnięciach stosownych do problemu, to jest:
 12. ograniczenie czasu pobytu dziecka w przedszkolu z możliwością stopniowego jego wydłużania,
 13. skreślenie z listy wychowanków ze wskazaniem zapisu dziecka do placówki specjalistycznej,
 14. uczestniczenie dziecka w zajęciach w obecności rodzica.
 15. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego informowania nauczyciela o niepokojących zdarzeniach dotyczących ich dziecka, które zdaniem rodziców miały miejsce w przedszkolu, w celu wyjaśnienia i podjęcia działań. W rozwiązywaniu sytuacji trudnych nauczyciele współpracują z rodzicami, psychologiem oraz  dyrektorem.
 16. Nauczyciele nie przekazują informacji o dzieciach , w tym o zachowaniach niepożądanych dziecka innym rodzicom i osobom postronnym.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

1.Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami), korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.

2.Wypadek dziecka – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawienia dziecka pod opieką przedszkola. Podczas lekkich obrażeń (otarcia, skaleczenia) nauczyciel:

 1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.
 2. Zabezpiecza grupę.
 3. Powiadamia dyrektora placówki.
 4. Powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o okolicznościach powstania obrażeń. Wspólnie z rodzicami ustala dalsze czynności: godzinę odbioru dziecka z przedszkola w dniu zdarzenia.
 5. Nauczyciel powinien sporządzić notatkę służbową, w której opisuje  przebieg zdarzenia.

3.Podczas poważnego wypadku nauczyciel:

1.Zapewnia dziecku udzielenie doraźnej pomocy przedmedycznej, (sposób udzielania pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka i rodzaju wypadku).

2.Zawiadamia jednocześnie rodziców (prawnych opiekunów) i sprowadza fachową pomoc medyczną.

3.Zabezpiecza grupę (prosi o nadzór nauczyciela uczącego w najbliższej sali).

4.O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1)rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka,

2)organ prowadzący przedszkole,

3)pracownika służby bhp,

4)społecznego inspektora pracy,

5)radę rodziców.

6)wypadku ciężkim i śmiertelnym i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty,

7)wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

5.Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia poza teren przedszkola, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy.

6.Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem”, dyrektor lub upoważniony przez dyrektora pracownik zabezpiecza miejsce wypadku, wykluczając dopuszczenie osób niepowołanych.

7.Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy w ciągu 21 dni od zakończenia postępowania powypadkowego.

8.W skład zespołu wchodzą: pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy.

9.Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.

10.Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia z materiałami postępowania powypadkowego.

 1. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.
 2. Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

 

DOTYCZY WYPADKU WYSTĄPIENIA POŻARU

 

 1. Osoba, która zauważy ogień powiadamia osoby bezpośrednio zagrożone i dyrektora przedszkola.
 2. Nauczyciel przyjmuje sygnał alarmowy o wystąpieniu zagrożenia pożarowego.
 3. Przerywa zajęcia, zbiera grupę.
 4. Przyjmuje decyzję dyrektora, osób wyznaczonych do przeprowadzania ewakuacji, co do sposobu działania:
 1. rejon zagrożony;
 2. czas ewakuacji;
 3. kierunek ewakuacji;
 4. sposób ubrania i wyposażenia dzieci;
 1. Niezwłocznie, w sposób zorganizowany wyprowadza grupę w rejon ewakuacji.
 2. Powiadamia dyrektora (osobę kierującą ewakuacją) o stanie grupy w rejonie ewakuacji.
 3. Wykonuje dalsze polecenia dyrektora (osoby kierującej ewakuacją).
 4. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, z którymi ma zajęcia w momencie wszczęcia alarmu. W razie ewakuacji nauczyciel ustawia dzieci parami, woźna oddziałowa sprawdza łazienkę, czy nie pozostały tam dzieci. Nauczyciel zabiera dziennik zajęć i wyprowadza dzieci w zwartej grupie drogami nakazanymi przez oznakowanie ewakuacyjne na wskazane miejsce poza budynkiem. W czasie ewakuacji kontroluje stan grupy i jej zachowanie, nie oddala się od swojej grupy pod żadnym pozorem.

DYREKTOR OSOBA UPOWAŻNIONA LUB WYZNACZONA:

 1. Podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci, mienia oraz sposobie gaszenia pożaru.
 2. Odpowiada za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci I procedury ewakuacji.
 3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:
 4. ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu głosu,
 5. zaalarmować straż pożarną,
 6. przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji,
 7. przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze).
 8. W przypadku powstania pożaru wszystkie znajdujące się w budynku osoby zobowiązane są podjąć działania w celu jego likwidacji. Po pierwsze, należy zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, osoby będące w strefie zagrożenia oraz wezwać telefonicznie straż pożarną.
 9. Po wybraniu numeru 998 należy podać:
 1. swoje imię i nazwisko,
 2. adres i nazwę obiektu, numer kondygnacji,
 3. co się pali (np. odzież w szatni, drewniane wyposażenie), na którym piętrze,
 4. czy istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
 5. czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwopalne.
 1. W pierwszej kolejności ratuje się zagrożone życie ludzkie – ewakuację rozpoczyna się od tych pomieszczeń (lub stref), w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz z tych pomieszczeń (lub stref), z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może być odcięte przez pożar, zadymienie lub inne zagrożenie.
 2. Należy wyłączyć dopływ prądu do pomieszczeń i stref objętych pożarem.
 3. Należy usuwać z zasięgu ognia wszelkie materiały palne, cenne urządzenia, gotówkę, sprzęt elektroniczny będący na wyposażeniu przedszkola itp.
 4. Decyzja o przeprowadzeniu ewakuacji powinna być poprzedzona szybką analizą zaistniałego bądź potencjalnego zagrożenia dla ludzi i mienia w celu ograniczenia jej do osób znajdujących się w pomieszczeniach najbardziej zagrożonych. Jeżeli istnieje taka potrzeba, należy podjąć decyzję o ewakuacji całego stanu osobowego oraz w drugiej kolejności mienia o największej wartości dokumentacyjnej lub materialnej.
 5. Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji podjąć może dyrektor, wyznaczone do tego celu osoby: nauczycielka Ewa Masztalerz lub w zastępstwie pod nieobecność, szef kuchni Kamila Tórz, która prowadzi ewakuację do czasu przybycia odpowiednich jednostek.
 6. Decyzja o zarządzeniu ewakuacji musi uwzględniać informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osób przewidzianych do ewakuacji, a także drogi, kierunki i kolejność opuszczania obiektu (kondygnacji, budynku).
 7. Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy niezwłocznie powiadomić wszystkich pracowników przebywających w strefie zagrożenia o powstałym zagrożeniu i jego charakterze oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji. Do powiadomienia należy użyć donośnego i spokojnego głosu. 
 8. Po zakończeniu ewakuacji opiekun danej grupy dzieci/osób jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wszyscy ludzie opuścili poszczególne pomieszczenia. W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń budynku.
 9. Podstawowym obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynku przedszkola w przypadku powstania zagrożenia jest współpraca oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją ratowniczą, który do czasu przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej musi zorganizować ewakuację ludzi i mienia. Należy ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń.
 10. Wszystkie osoby opuszczające budynek przedszkola powinny  udać się za budynek przedszkola na wolny plac.
 11. Nie należy zamykać pomieszczeń.
 12. Wychowawcy grup informują osobę odpowiedzialną za przeprowadzanie ewakuacji o opuszczeniu sal przez dzieci.
 13. Wychowawcy na miejscu ewakuacji sprawdzają obecność i przekazują informację dyrektorowi przedszkola (osobie kierującej ewakuacją). W razie stwierdzenia nieobecności dziecka natychmiast zgłaszają ten fakt osobie upoważnionej do przeprowadzania ewakuacji lub przybyłym strażakom.
 14. Po sprawdzeniu listy podopiecznych nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić ich stan zdrowia, zwracając szczególną uwagę na zawroty głowy, wymioty, kaszel, ból głowy, chwilowe omdlenia, złamania, potłuczenia itp. Wszystkich poszkodowanych należy traktować jako ofiary zdarzenia i udzielić im pierwszej pomocy przedlekarskiej a następnie pomocy szpitalnej.
 15. Na miejscu ewakuacji nauczyciel i dzieci przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji co do powrotu i kontynuacji zajęć lub ich zakończenia.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W PRZEDSZKOLU  WSZAWICY

 

 1. W przypadku pojawienia się wszawicy u dziecka nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora przedszkola.
 2. Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o wystąpieniu wszawicy.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola najszybciej jak to jest możliwe.
 4. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach (prawnych opiekunach).

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

 1. Nauczyciele prowadzą edukację dla bezpieczeństwa poprzez realizacje tematów kompleksowych, bajkoterapię oraz w innych planowych i okolicznościowych sytuacjach edukacyjnych.
 2. Zdrowie fizyczne   - nauczyciele dążą do poznania, akceptacji i przestrzegania przez dzieci zasad:
 1. korzystania ze sprzętu sportowego oraz przyborów, narzędzi i sztućców;
 2. korzystania z zabawek i urządzeń na placu zabaw;
 3. w zakresie konieczności powiadomienia nauczyciela o uszkodzonych  zabawkach i sprzęcie;
 4. poruszania się po pomieszczeniach przedszkolnych;
 5. zachowania  się w miejscach publicznych np. w parku, na ulicy;
 6. w zakresie zakazu zabawy lekarstwami i środkami chemicznymi;
 7. w zakresie  zakazu samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych i ognia;
 8. w zakresie   zakazu zabawy na jezdni;
 9. w zakresie  zakazu samowolnego oddalania się;
 10. w zakresie  zakazu bawienia się nieznanymi lub znalezionymi przedmiotami;
 11. w zakresie  zakazu bawienia się na zamarzniętych naturalnych zbiornikach wodnych;
 12. w zakresie zakazu kąpania się bez nadzoru dorosłych;
 13. w zakresie  zakazu zbliżania się do maszyn i urządzeń np. rolniczych, budowlanych;
 14. zachowanie ostrożności wobec nieznanych zwierząt i roślin;
 15. zachowanie ostrożności wobec nieznajomych;
 16. zachowania się w sytuacjach trudnych np. zgubienie  się w tłumie.
 17. W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i zdrowotnym, deklarację zgody podpisują rodzice.
 2. Zgodę lub jej brak na publikowanie wizerunku dziecka w mediach, na stronie internetowej przedszkola rodzice wyrażają w oświadczeniu w formie pisemnej na początku każdego roku szkolnego.
 3. W przypadku powstania zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, innego wydarzenia grożącego dziecku lub niepokojącego, utrudniającego podjęcie właściwej decyzji pod nieobecność dyrektora każdy pracownik, a zwłaszcza nauczyciele wszystkich grup mają obowiązek natychmiastowego telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem przedszkola.
 4. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą , decyzję o trybie postępowania podejmuje dyrektor przedszkola.
 5. System obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców (prawnych opiekunów) i dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 15 w Lesznie od dnia 23 marca 2018 r
 6. System wprowadza się zarządzeniem dyrektora.

 

Opracował zespół ds. regulaminów i procedur:

Agnieszka Jeske

Karolina Sobczak

Zatwierdził:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 15

Katarzyna Kaźmierczak

 

 

Załącznik nr 1

REJESTR WYJŚĆ GRUPOWYCH

z budynku poza teren przedszkola

 

l.p.

data

godzina

wyjścia poza teren przedszkola

Miejsce i cel  wyjścia

godzina powrotu na teren przedszkola

imiona i nazwiska opiekunów

liczba dzieci

podpisy opiekunów

podpis dyrektora

 

uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

KARTA WYCIECZKI

 

 

 

Nazwa i adres przedszkola …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cel wycieczki:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miasto, trasa wycieczki:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin wycieczki………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kierownik (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………….……………..……….

Numer telefonu kierownika wycieczki …………………………………………………………………………………………………………

Liczba dzieci............................................... w tym niepełnosprawnych…………………………………………….…………..

Grupa przedszkolna ……………………………………………………………………………………………………………………….……………

Liczba opiekunów: ............................................................................................................................................

Środek transportu …………………………………………………………………………………………...............................................

Program wycieczki

Data, godzina wyjazdu i powrotu

Długość trasy

(w km)

Miejscowość docelowa i trasa powrotna

Szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu

Adres miejsca

noclegowego

i żywieniowego

oraz przystanki

i miejsca

żywienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki

Kierownik wycieczki

                                                               

…………………...……………………………...

     ( imię i nazwisko podpis)

     Opiekunowie wycieczki   

          (imiona  i nazwiska oraz podpisy)                                                                                                                                                                       

…………………………………………………………………………..……….……..   -  ……………………………………………………..……

…………………………………………………………………………..……….……..   -  ……………………………………………………..……

…………………………………………………………………………..……….……..   -  ……………………………………………………..……

…………………………………………………………………………..……….……..   -  ……………………………………………………..……

…………………………………………………………………………..……….……..   -  ……………………………………………………..……

 

                                                                                                                           Zatwierdzam

.......................................

(data i podpis dyrektora )

 

 

 

W załączeniu:

 • Lista uczestników wycieczki (imię i nazwisko oraz telefon do rodziców) – podpisuje dyrektor
 • Regulamin wycieczki
 • Zgoda rodziców na udział w wycieczce

 

Załącznik nr 2a

 

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI OPIEKUNA WYCIECZKI

 

 1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami.
 2. Współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu.
 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez wychowanków, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych wychowankom.
 5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 

 

Przyjęłam do wiadomości i stosowania:

 

Leszno, dn. ……………………………………………….

 

............................................................................................

 

……………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………
(podpisy opiekunów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2b

 

ZAKRES CZYNNOŚCI KIEROWNIKA WYCIECZKI:

 1. Opracowuje program i regulamin wycieczki.
 2. Zapoznaje dzieci, rodziców (prawnych opiekunów) i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki.
 3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
 4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
 5. Określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 7. Organizuje i nadzoruje transport i wyżywienie dla uczestników wycieczki.
 8. Dokonuje podziału zadań wśród dzieci.
 9. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
 10. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora przedszkola i rodziców  w formie i terminie przyjętych w przedszkolu.

Przyjęłam do wiadomości i stosowania:

 
Leszno, dnia. …………………………………………..   

………………………………………………………………………………

(podpis kierownika)

 

 

 

Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY  nr ……………

 

Zespół powypadkowy w składzie:

przewodniczący ................................................................................................................. …………………

(imię i nazwisko, stanowisko)

 

 członek ...................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

 

dokonał w dniu ………………….. ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku, jakiemu w dniu

……………………….. o godz. ……………….uległ(a)  ...................................... ………………………………………………

                                                                                                           (imię i nazwisko )

Wychowanek, rodzic, pracownik przedszkola*............................................................... …………………

                                                                                                            (nazwa i adres przedszkola)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

 

 urodzony(a)……………………………………………….zamieszkały(a) …………………………………………………………...

                                                                                                               (adres domowy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Rodzaj wypadku (śmiertelny, zbiorowy, ciężki, lekki) ...................................................... ………………..

Rodzaj urazu i jego opis .................................................................................................... ………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Udzielona pomoc ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce wypadku .............................................................................................................. ………………….

Rodzaj zajęć/czynności ..................................................................................................... ………………….

Opis wypadku - z podaniem wydarzenia, które spowodowało wypadek i przyczyn wypadku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko oraz funkcja osoby sprawującej nadzór nad poszkodowana osobą w chwili wypadku

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

......

 

Czy osoba sprawująca nadzór nad poszkodowana osoba była obecna w chwili wypadku w miejscu, w którym zdarzył się wypadek (jeżeli nie – podać z jakiej przyczyny)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Świadkowie wypadku:

 

1) .. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)

 

2) .. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)

 

3) .. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)

 

Proponowane środki zapobiegawcze, zarządzenia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Poszkodowanego, jego rodziców (prawnych opiekunów) zapoznano z treścią niniejszego protokołu oraz pouczono o możliwości, sposobie i terminie złożenia zastrzeżeń.

Podpisy pouczonych

 1.  
 2.  

 

Wykaz załączników do protokołu, w tym zastrzeżeń jeżeli złożono je na piśmie:

……………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Podpisy członków zespołu powypadkowego:

……………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………….

 

Data sporządzenia protokołu ..............................................

 

 

 

 

 

…………………………………………….                                                      ……………………………..………………………………

          pieczęć przedszkola                                                                  podpis dyrektora o pieczątka  imienna

                                                                                                  

 

 

Potwierdzenie przez osoby uprawnione:

 

 1. Zapoznania z protokołem i innymi materiałami postępowania powypadkowego

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 1. Złożenie zastrzeżeń na piśmie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Otrzymanie protokołu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

REJESTR WYPADKÓW

 

L.P.

imię i nazwisko dz., oddział/

inny podmiot

data i rodzaj wypadku

miejsce wypadku i rodzaj zajęć

rodzaj urazu i jego opis

okoliczności wypadku

udzielona

pomoc

środki zapobiegawcze, wydane zarządzenia

uwagi

podpis dyrektora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: