Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie nr 15

Klauzula informacyjna przy rekrutacji

Klauzula informacyjna przy rekrutacji do

Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Lesznie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem danych jest Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Rumuńska 13, 64-100 Leszno.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Natalia Ratajewska,
    e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com

3.     Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Lesznie, na podstawie:

a) 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.),

b) 9 ust. 2 lit. h RODO.

4.     Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5.     Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.

6.     Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.     Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8.     Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: