Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie nr 15

Szanowni Państwo!

 

PROCEDURA EWIDENCJI I ROZLICZANIA CZASU POBYTU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU

- korzystanie z systemu NETCOM Plus przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci

w Przedszkolu Miejskim nr 15

§ 1. POSTANOWIENIE WSTĘPNE

W Przedszkolu Miejskim nr 15 w Lesznie od 1 listopada 2019 r. obowiązuje elektroniczna forma dokumentacji czasu obecności dziecka w przedszkolu oraz forma papierowa (dziennik zajęć przedszkola).

 1. Korzystanie z usług przedszkola możliwe jest wyłącznie po odbiorze karty magnetycznej, służącej do ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz do kontroli dostępu osób odbierających dzieci.
 2. Karty magnetyczne można zamawiać i odbierać tylko w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Lesznie.
 3. System zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 4. System nalicza opłaty za godziny (w systemie godzinowym) pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miasta Leszna w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Leszno.
 5. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawienia dziecka pod opieką nauczycieli.
 6. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, zgodnie z § 22 ust.7 Statutu Przedszkola Miejskiego nr 15 w Lesznie określony jest w godzinach od 8:00-13:00.
 1. Określa się następujące godziny pobytu dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Lesznie ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:
 • pierwsza rozpoczęta płatna godzina od 6:30-7:29
 • druga rozpoczęta płatna godzina od 7:30-7:59 i od 13:01 – 13:29
 • trzecia rozpoczęta płatna godzina od 13:30 - 14:29
 • czwarta rozpoczęta płatna godzina od 14:30-15:29
 • piąta rozpoczęta płatna godzina od 15:30- 16:30
 • Po ukończeniu edukacji przedszkolnej przez dziecko jego dane przenoszone są do archiwum i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność.
 • Po ukończeniu edukacji przedszkolnej należy zdać otrzymane karty zbliżeniowe samodzielnemu referentowi.
 • W przypadku, gdy do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola upoważnionych jest więcej niż jedna osoba rodzic/opiekun w ramach środków własnych może zakupić kolejne karty, zgłaszając ten fakt pracownikowi administracyjnemu przedszkola. Cena karty jest zgodna z aktualnym cennikiem systemu NETCOM Plus.

§ 2. POSTĘPOWANIE Z KARTAMI ZBLIŻENIOWYMI PODCZAS PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej ich dziecka do jednego z czytników umieszczonych w szatni.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko niezwłocznie po odbiciu karty zbliżeniowej i przebraniu dziecka w szatni danej grupy, oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w grupie.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione przez rodziców odbierają dziecko bezpośrednio od nauczyciela z sali lub z ogrodu.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby, po przebraniu dziecka, kierują się do wyjścia i przykładają kartę indywidualną dziecka do jednego z czytników umieszczonych w szatni.
 5. W przypadku, gdy:
 6. karta zbliżeniowa nie zostanie odbita przy wejściu i wyjściu, a dziecko jest obecne w przedszkolu, czas pobytu tego dziecka naliczany będzie od godziny 6.30 do godz. 16.30 z pominięciem czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu tj. godzin pomiędzy 8:00 -13:00.
 7. karta zbliżeniowa nie zostanie odbita przy wejściu czas pobytu dziecka będzie naliczony od godz. 6.30.
 8. karta zbliżeniowa nie zostanie odbita przy wyjściu czas pobytu dziecka będzie naliczony do godz. 16.30.

§ 3. SYTUACJE SZCZEGÓLNE - AWARIA SYSTEMU, ZAGUBIENIE LUB USZKODZENIE KARTY – PRZECHOWYWANIE KART

 1. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty – rodzic/opiekun zgłasza nauczycielce w grupie fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie dyrektorowi w celu zamówienia odpłatnie kolejnej karty. Koszt wyrobienia kolejnej karty jest zgodny z aktualnym cennikiem systemu NETCOM Plus.
 2. Na czas oczekiwania na nową kartę nauczyciel odnotowuje w dzienniku przedszkola godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola, następnie referent przedszkola wprowadza dane do systemu.  
 3. W sytuacji awarii systemu, procedura przewiduje postępowanie jak w punkcie 2.
 4. Karty powinny być zabierane i przechowywane przez rodziców/opiekunów.
 5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne skutki wynikające z pozostawienia kart w przedszkolu.
 6. Podpisywanie karty imieniem i nazwiskiem nie jest możliwe.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza procedura obowiązuje w Przedszkolu Miejskim nr 15  w Lesznie od dnia 01.11.2019 r.
 2. Niniejsza procedura jest dostępna na tablicy, na stronie internetowej przedszkola oraz u dyrektora przedszkola.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz do przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Zapoznanie się z niniejszą procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych w grupach.
 5. Informacje związane z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka w przedszkolu, przekazywane są za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail udostępnione przez rodziców/opiekunów prawnych lub informacji na powyższy temat udziela rodzicom/opiekunom prawnym samodzielny referent przedszkola.
 6. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie jest Przedszkole Miejskie nr 15 w Lesznie.

§ 5. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOSBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Przedszkole Miejskie nr 15 w Lesznie (adres: ul. Rumuńska 15, 64-100 Leszno, tel.: 65-520-07-84, e-mail: przedszkole15leszno@wp.pl).
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy przedszkola.
 3. Naszym głównym celem przetwarzania danych jest ewidencja i rozliczanie czasu pobytu dziecka i naliczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
 4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam w zakresie podstawowym - przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO. Będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszych dzieci, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa, w tym w szczególności art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2203 ze zm.)
 5. Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z finansowaniem zadań jednostki. Stąd też podanie danych jest Państwa obowiązkiem prawnym.
 6. Dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którzy posiadają odpowiednie upoważnienia. Dane przekażemy również do Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna oraz do dostawcy oprogramowania Firmy NETCOM Plus.
 7. Dane osobowe dzieci i rodziców / opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres pobytu dziecka w przedszkolu. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okresy wymagane przez przepisy archiwalne, tj.5 lat.
 8. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.

 

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole nasze pracuje w miesiącu

sierpniu

( w lipcu jest nieczynne)

 

 

 

AKTUALNOŚCI, strona 1:

MOJE MIASTO - LESZNO

Utworzono dnia 04.11.2019

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "MOJE MIASTO - LESZNO" ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O WYPOŻYCZENIE PAMIĄTEK ZWIĄZANYCH Z NASZYM MIASTEM np.: STARE FOTOGRAFIE, ALBUMY, KSIĄŻKI, PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z LESZNEM, HERB, LOGO itp.

czytaj dalej na temat: MOJE MIASTO - LESZNO

NIEPODLEGŁA DO HYMNU

Utworzono dnia 04.11.2019

W PIĄTEK, 8 LISTOPADA PRZYŁCZAMY SIĘ DO AKCJI "NIEPODLEGŁA DO HYMNU" O GODZINIE 11:11 SPOTKAMY SIĘ W SALI, BY WSPÓLNIE ODŚPIEWAĆ HYMN PAŃSTWOWY. W TYM DNIU PRZYCHODZIMY DO PRZEDSZKOLA W STROJU GALOWYM Z KOTYLIONEM LUB CHORĄGIEWKĄ.  

czytaj dalej na temat: NIEPODLEGŁA DO HYMNU

WARZYWNY BAL

Utworzono dnia 27.09.2019
W PIĄTEK  4 PAŹDZIERNIKA W NASZYM PRZEDSZKOLU BĘDĄ KRÓLOWAŁY WARZYWA   W PROGRAMIE: -  ZAPOZNANIE DZIECI Z WALORAMI ODŻYWCZYMI WARZYW, -  JESIENNE ZABAWY PRZY MUZYCE- BAL WARZYWNY  -KONKURSY Z WARZYWAMI W ROLI GŁÓWNEJ, -...
czytaj dalej na temat: WARZYWNY BAL

WRZEŚNIOWE URODZINKI

Utworzono dnia 25.09.2019
W PIĄTEK, 27 WRZEŚNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU ODBĘDĄ SIĘ URODZINKI DZIECI URODZONYCH W SIERPNIU I WRZEŚNIU. ZAPRASZAMY!!!
czytaj dalej na temat: WRZEŚNIOWE URODZINKI

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Utworzono dnia 25.09.2019
W RAMACH OBCHODÓW „ŚWIĘTA PIECZONEGO ZIEMNIAKA”. W ŚRODĘ 2 PAŹDZIERNIKA WYJEŻDŻAMY AUTOBUSEM DO DĄBCZA "LEŚNA POLANA" PROGRAM IMPREZY:   WYJAZD Z PRZEDSZKOLA O GODZ. 9.30. OBCHODY ŚWIĘTA PIECZONEGO ZIEMNIAKA OBIAD NA ŚWIEŻYM...
czytaj dalej na temat: ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

PODCHODY

Utworzono dnia 20.09.2019
24 WRZEŚNIA WE WTOREK  DZIECI Z GRUP: „KUBUSIE”, „TYGRYSKI” I „DUSZKI” WEZMĄ UDZIAŁ  W JESIENNYCH PODCHODACH, KTÓRE ZAKOŃCZĄ SIĘ PIKNIKIEM  NA „POLANIE TRZECH DĘBÓW”, W KARCZMIE BOROWEJ. PROSIMY O PRZYGOTOWANIE...
czytaj dalej na temat: PODCHODY

TRENING Z AKADEMIĄ REKSIA

Utworzono dnia 15.09.2019
W PIĄTEK, 20 WRZEŚNIA DZIECI Z GRUPY „KUBUSIE” WEZMĄ UDZIAŁ W PROJEKCIE „SPORTOWE PRZEDSZKOLE”, REALIZOWANYM PRZEZ KLUB AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA. POKAZOWY TRENING W FORMIE ZABAW SPRAWNOŚCIOWYCH POPROWADZI DOŚWIADCZONY TRENER MACIEJ. 
czytaj dalej na temat: TRENING Z AKADEMIĄ REKSIA

AKADEMIA REKSIA

Utworzono dnia 15.09.2019

„GIMNASTYKA FAJNA SPRAWA- DLA NAS WSZYSTKICH TO ZABAWA”. W CZWARTEK 19 WRZEŚNIA „TYGRYSKI” I „DUSZKI” WEZMĄ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH OGÓLNOROZWOJOWYCH Z ELEMENTAMI PIŁKI NOŻNEJ, KTÓRE POPROWADZI Z NIMI TRENER Z AKADEMII REISSA. DZIECI...

czytaj dalej na temat: AKADEMIA REKSIA

SPOTKANIE ZE ŚWIERSZCZEM

Utworzono dnia 15.09.2019
WE WTOREK 17 WRZEŚNIA O GODZ. 11.15 W RAMACH PROMOWANIA MUZYKI KLASYCZNEJ WŚRÓD PRZEDSZKOLAKÓW  DZIECI Z GRUP „TYGRYSKI” I „DUSZKI” BĘDĄ GOŚCIŁY  MUZYKÓW Z PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W LESZNIE I UCZESTNICZYLI W ICH KONCERCIE POD...
czytaj dalej na temat: SPOTKANIE ZE ŚWIERSZCZEM

PSZCZOŁY

Utworzono dnia 15.09.2019
W PIĄTEK 20 KWIETNIA O GODZ. 8.40 DZIECI Z GRUPY III „TYGRYSKI” PÓJDĄ DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 „ZIELONY ŚWIAT” NA UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI „PSZCZELEGO DNIA”  CZYLI IMPREZKĘ ORGANIZOWANĄ W RAMACH OBCHODÓW DNIA PRZEDSZKOLAKA.  TAM...
czytaj dalej na temat: PSZCZOŁY

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 43

W poprzednim tygodniu: 299

W tym miesiącu: 415

W poprzednim miesiącu: 1279

Wszystkich: 11766