Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie nr 15

REKRUTACJA

ZAPRASZAMY

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

SZNOWNI PAŃSTWO!

 

Zarządzenie Nr 2 /2023

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Lesznie

z dnia 20 lutego 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

 

Na podstawie art.153 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2021r., poz. 1082 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

 

                                                                        § 1

 1. Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 15 w Lesznie na rok szkolny 2023/2024 odbywa się w dniach od 6 marca 2023 roku do 24 marca 2023 roku z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

 

 1. W tym okresie trwa składanie wniosków o przyjęcie dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów.

 

 1. Wzory wniosków wraz z wzorami oświadczeń można pobrać od dnia 6 marca 2023 r. ze strony programu Vulcan po zalogowaniu pod adresem: http://leszno.przedszkola.vnabor.pl

 

§ 2

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                   

                                                                                    Dyrektor Przedszkola

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 2/2023 

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 

z dnia 20 lutego 2023 r.

 

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 1. ZASADY OGÓLNE
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2017-2020 zamieszkałe w Lesznie.
 • Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Lesznem mogą ubiegać się 
  o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola w roku 2022/2023

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego* w terminie od dnia 20 lutego do 28 lutego 2023 r. do godziny 15:00 (do pobrania u wychowawców)

*Złożenie w Przedszkolu w/w deklaracji jest jednocześnie rezygnacją z ubiegania się o miejsce   w innym przedszkolu

 

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) w przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość:

Wielodzietność rodziny kandydata

Niepełnosprawność kandydata

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Wskazane kryterium

Dokument poświadczający spełnienie kryterium, który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczoza zgodność z oryginałem przez rodzica)

Kryterium nr 1

OŚWIADCZENIE - Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

Kryterium nr 2, 3, 4, 5

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).

Kryterium nr 6

PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Kryterium nr 7

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

 

2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria określone Zarządzeniem Nr 25/1/2022 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno

                          Kryteria i punkty

1. Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

95 pkt

2. Dziecko obojga rodziców pracujących / rodziców studiujących / uczących się w systemie dziennym.

45 pkt

 

3. Rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola lub zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga dzieci.

17 pkt

imię i nazwisko dziecka 

4. Miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole.

11 pkt

5. Dziecko jednego rodzica pracującego.

9 pkt

 

6. Dziecko uczęszczające do żłobka /klubu dziecięcego w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja do przedszkola.

7 pkt

nazwa i adres placówki

 

 

 

wskazane kryterium 

Dokument poświadczający spełnienie kryterium, który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica)

kryterium nr 1, 3, 4 i 6

1. rodzic/opiekun prawny dokumentuje podając dane wskazane we wniosku

kryterium nr 2 i 5

2. rodzic/opiekun prawny dokumentuje OŚWIADCZENIEM, że:

wykonuje pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) na podstawie umowy cywilnej (w tym na kontrakcie menedżerskim) lub

prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz.1292 ze zm.)  lub

studiuje/uczy się w systemie dziennym

 

 3. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/1/2023 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 10.01.2023 r. terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkoli prowadzonych przez miasto Leszno są następujące:

 

Termin

Rodzaj czynności

06.03.2023- 24.03.2023

do 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

27.03.2023 - 21.04.2023

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24.04.2023 godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.04.2023 - 28.04.2023

do 15:00

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

05.05.2023 godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

05.06. 2023- 09.06.2023

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

12. 06. 2023 - 16.06.2023

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.06. 2023

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26.06.2023 - 29.06.2023

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30.06.2023

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 1. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA
 1. Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się poprzez nabór elektroniczny (możliwe będzie również złożenie wniosku na dotychczasowych zasadach).
 2. Rodzic składa wniosek tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

Kolejne kroki w naborze elektronicznym:

 1. Uruchomienie przeglądarki (np. minimalne wymagania - Google Chrome – wersja 33, Mozilla Firefox – wersja 28, Internet Explorer- wersja 9, Safari - wersja 5, Opera - wersja 24.
 2. Zalogowanie – leszno.przedszkola.vnabor.pl
 3. Zapoznanie z Menu m.in.–
  • w zakładce POMOC znajduje się podręcznik użytkownika dla kandydata,
  • przegląd ofert, zasad i terminów naboru
 4. Kliknąć przycisk Zgłoś kandydaturę (znajduje się w bocznym menu) i działanie zgodnie z instrukcją (wypełnienie kolejnych pól, klikać przycisk Dalej - UWAGA! przy sekcji Utworzenie Konta, zostanie wygenerowany login użytkownika, który należy sobie zanotować (będzie potrzebny w kolejnych logowaniach).
 5. Aby wyświetlić wniosek do wydruku, należy kliknąć przycisk Drukuj wniosek, po wydruku przycisk Zakończ w celu zakończenia rejestracji.   
 6. Po zakończeniu rejestracji wprowadzone dane dostępne są po zalogowaniu na zakładce Wniosek, dostępnej w bocznym Menu.
 7. Wydrukowany, własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami    (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku oraz klauzulę informacyjną  ) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 24 marca 2023 r. do godziny 15.00.
 8. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem).
 9. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji  w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 10. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi  w Zarządzeniu nr 16/1/2023 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 10.01.2023 r.), Rodzic po zalogowaniu się klikając pozycję Aktualności w bocznym Menu będzie miał wgląd w wyniki postępowania.       
 11. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 w terminie od 24 kwietnia 2023 roku do 28 kwietnia 2023 roku do godz. 15.00 (druk do pobrania).                                                                                                                                                                           

 

W przypadku braku możliwości rekrutacji elektronicznej Rodzic podejmuje następujące działania:

 1. W siedzibie przedszkola Rodzic pobiera
 • wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Lesznie na rok szkolny 2023/2024 wraz z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań:
 • oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu / studiowaniu / uczeniu się w systemie dziennym,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola
 • klauzulę informacyjną
 1. Wypełniony i własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami    (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 24 marca 2023 r. do godziny 15.00.
 2. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (gotowy druk potwierdzeni
 3.  Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 w terminie do 28 kwietnia 2023 roku do godz. 15.00  (gotowy druk)

 

III.ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

 1. Wniosek rozpatruje Komisja Rekrutacyjna powołana w przedszkolu.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do Prezydenta Miasta Leszna, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 3. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie 
   o samotnym wychowywaniu dziecka.
 4. O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent informuje przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 5. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 6. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 7. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 8. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia określa Komisja Rekrutacyjna.
 9. Komisja rekrutacyjna w dniu 24 kwietnia 2023 r. poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 10. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w okresie od 24 kwietnia 2023 r. do 28.04.2023 r. do godziny 15:00 składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

(Niezłożenie takiej deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o miejsce w przedszkolu)

 1. Komisja Rekrutacyjna:
  • przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane 
   i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  • poda w dniu 05.05. 2023 r. do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, minimalną liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia   oraz poda liczbę wolnych miejsc w przedszkolu.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
  • wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do Dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • na rozstrzygnięcie Dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 


 

Rekrutacja do przedszkoli w Lesznie odbywać się będzie              w dniach

od 06 – 24 marca 2023 r.  

 

 szczegóły wkrótce

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: