Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie nr 15

REKRUTACJA

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W LESZNIE

NA ROK SZKOLNY 2024/2025.

 

Szanowny Rodzicu!

 

Postępowanie rekrutacyjne w roku szkolnym 2024/2025 będzie prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych. 

 

TO WARTO WIEDZIEĆ !

 

Nabór elektroniczny

 

Kolejne kroki w naborze elektronicznym:

 

 

 1. Uruchomienie przeglądarki ( np. minimalne wymagania - Google Chrome – wersja 33, Mozilla Firefox – wersja 28, Internet Explorer- wersja 9, Safari - wersja 5, Opera - wersja 24.
 2. Zalogowanie – http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/Leszno
 3. Zapoznanie z Menu m.in.–

-  w zakładce POMOC znajduje się podręcznik użytkownika dla kandydata,

-  przegląd ofert, zasad i terminów naboru

 1. Kliknąć przycisk Zgłoś kandydaturę (znajduje się w bocznym menu) i działanie zgodnie z instrukcją (wypełnienie kolejnych pól, klikać przycisk Dalej - UWAGA ! przy sekcji Utworzenie Konta, zostanie wygenerowany login użytkownika, który należy sobie zanotować (będzie potrzebny w kolejnych logowaniach).
 2. Aby wyświetlić wniosek do wydruku, należy kliknąć przycisk Drukuj wniosek, po wydruku przycisk Zakończ w celu zakończenia rejestracji.  
 3. Po zakończeniu rejestracji wprowadzone dane dostępne są po zalogowaniu na zakładce Wniosek, dostępnej w bocznym Menu.
 4. Wydrukowany, własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami(dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) 
 5.  Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie od 4 marca 2024 godz. 8.00 do 22 marca 2024 do godziny 15.00 . 
 6. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem).
 7. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 8. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu nr 19/1/24 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11 stycznia 2024), Rodzic po zalogowaniu się, klikając pozycję Aktualności w bocznym Menu będzie miał wgląd w wyniki postępowania.      
 9. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia) na rok szkolny 2024/2025 w terminie od 22 kwietnia 2024 do 26 kwietnia 2024 roku do godz. 15.00 

W przypadku braku możliwości rekrutacji elektronicznej, Rodzic podejmuje działania w siedzibie przedszkola Rodzic pobierając i składając stosowne dokumenty.

 

Dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna.

 

Postępowanie rekrutacyjne  do przedszkoli publicznych przeprowadza się na wolne miejsca  w danym przedszkolu.

 

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Leszna. Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obszarem miasta Leszna możliwa będzie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolach w postępowaniu uzupełniającym.

Rodzice  dzieci już uczęszczających do  przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 składają u dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 12 lutego do 23 lutego 2024 roku.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 7 lat.

 

Zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) w przypadku większej liczby kandydatów mieszkających na terenie Leszna niż liczby wolnych miejsc w danym przedszkolu odbywa się  I etap rekrutacyjny, w którym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe , które mają jednakową wartość:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą     

  Dokument poświadczający spełnienie kryterium , kza się na wolne miejsca  w danym przedszkolu .tóry należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica)

 

Kryterium nr 1

OŚWIADCZENIE - Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

 

Kryterium nr 2, 3, 4, 5

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zmianami).

 

Kryterium nr 6

PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

Kryterium nr 7

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426)

 

Na II etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria określone  Uchwałą Nr XXXIII/400/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, podane do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 18/1/2024 Prezydenta Miasta Leszna z dnia
11 stycznia 2024:

 1. dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 95 pkt;”
 2. dziecko obojga rodziców pracujących / rodziców studiujących / uczących się w systemie dziennym – 45 pkt;
 3. rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola lub zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga dzieci – 17 pkt;
 4. miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie  której znajduje się przedszkole –11 pkt;
 5. dziecko jednego rodzica pracującego -9 pkt
 6. dziecko uczęszczające do żłobka/klubu dziecięcego w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja do przedszkola – 7 pkt.

 

Dokument poświadczający spełnienie kryterium, który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica )

 

kryterium nr 1, 3, 4 i 6

rodzic/opiekun prawny dokumentuje podając dane wskazane we wniosku

 

kryterium nr 2 i 5 

rodzic/opiekun prawny dokumentuje OŚWIADCZENIEM, że: wykonuje pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) na podstawie umowy cywilnej (w tym na kontrakcie menedżerskim) lub prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2023r. poz. 221 ze zm.)  lub studiuje/uczy się  w systemie dziennym

 

Kryteria podstawowe i dodatkowe rodzice deklarują we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 i potwierdzają stosownymi dokumentami.

 

Postępowanie rekrutacyjne odbywa w terminach określonych w harmonogramie. 

 

TERMIN

RODZAJ CZYNNOŚCI

04.03.2024-22.03.2024

do 15:00

Złożenie „Wniosku o przyjęcie  dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.03.2024-15.04.2024

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

22.04.2024

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

22.04.2024-26.04.2024 do 15:00

 

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30.04.2024

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

03.06.2024-07.06.2024

Złożenie „ Wniosku o przyjęcie  dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025" wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.06.2024-21.06.2024

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24.06.2024

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

 

24.06.2024-26.06.2024

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

28.06.2024

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: