Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie nr 15

Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

                                                                                     Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 w Lesznie

 

 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 15 W LESZNIE UWZGLĘDNIAJĄCA WYTYCZNE GIS DLA PRZEDSZKOLI

 

Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i bezpośredniej stałej opieki nad nimi podczas pobytu w przedszkolu i poza nim od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu odbioru z przedszkola.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są: wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice.

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w grupach, których liczba jest zgodna

z określonymi przez GIS wytycznymi w zakresie zalecanej przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

 1. Osoby przyprowadzające dziecko do placówki są obowiązane mieć zasłonięte usta i nos.
 2. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na kwarantannie.
 3. Rodzic / opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przed przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć mu w domu temperaturę i jeżeli jest ona wyższa niż 37,5 C nie przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 4. Nauczyciel 2 x dziennie (przed śniadaniem i po drugim posiłku) dokonuje pomiaru temperatury ciała za pomocą dostępnego w placówce termometru - rodzic wyraża pisemną zgodę.
 5. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka chorego lub wykazującego objawy choroby, a także jeżeli dziecko lub jakikolwiek domownik jest objęty kwarantanną.
 6. Rodzic, który przyprowadza dziecko do przedszkola jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu, pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach.
 7. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel/wyznaczona osoba ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
 8. Nauczyciel/wyznaczona osoba odbierająca dziecko ubrana jest w środki ochrony osobistej takie jak maseczka lub przyłbica oraz ma zdezynfekowane ręce lub założone rękawiczki.
 9. Rodzic zobowiązany jest zachować dystans od nauczyciela/ osoby przyjmującej dziecko min. 1,5 m.
 10. Dziecko nie może przynosić do przedszkola przedmiotów lub zabawek.
 11. Dziecko jest odbierane przed wejściem do przedszkola przez wyznaczonego pracownika przedszkola.
 12. W szatni, upoważnieni do wchodzenia rodzice/opiekunowie prawni/ osoby przyprowadzające, zachowują dystans co najmniej 1,5 m . W przypadku gdy w szatni już przebywa maksymalna ilość osób (5) rodzice oczekują z dzieckiem na swoją kolej przed wyznaczonymi dla danych grup wejściami.
 13. W przypadku dzieci już uczęszczających do przedszkola, rodzic nie wchodzi na teren szatni lecz przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi. Po odebraniu dziecka przez wyznaczoną osobę, dziecko przebiera się w szatni i po wejściu do sali udaje się do łazienki i pod nadzorem nauczyciela myje ręce wg instrukcji.
 14. Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola. Do grupy przypisani są w miarę możliwości organizacyjnych Ci sami opiekunowie.
 15. Zajęcia w danej grupie są organizowane w tych samych salach.
 16. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:30, po jej upływie przedszkole zostaje zamknięte, w placówce są dezynfekowane klamki , poręcze i ciągi komunikacyjne.
 17. Dzieci bawią się w placówce tylko zabawkami, które są możliwe do dezynfekcji.
 18. Nauczyciele w miarę możliwości pilnują, aby dzieci nie brały do ust zabawek, a jeżeli to zrobią poddają zabawkę dezynfekcji.
 19. Sala w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.
 20. Dziecko, które korzysta z toalety pod nadzorem nauczyciela myje używając mydła i wody ręce zgodnie z umieszczoną przy umywalkach instrukcją.
 21. Podczas pobytu w placówce dzieci nie korzystają ze wspólnych źródeł wody pitnej. Woda jest podawana przez nauczyciela.
 22. Osiedlowy plac zabaw użytkowany przez przedszkole jest dezynfekowany każdego dnia przed wyjściem każdej grupy. Korzystać z niego może jednocześnie tylko 1 grupa.
 23. Dzieci korzystają każdego dnia z pobytu na świeżym powietrzu, obowiązkiem rodzica jest dostosować ubiór do warunków atmosferycznych.
 24. Dla pracowników w wyznaczonym miejscu jest dostępny termometr, aby mogli dobrowolnie przebadać temperaturę swojego ciała, miejsce to traktowane jest również jako izolatorium jeżeli dziecko lub pracownik ma podejrzenia zarażenia (wysoka temperatura ciała, kaszel, trudności z oddychaniem, rozpalona / zaczerwieniona twarz, biegunka, wysypka).
 25. W przypadku podejrzenia zarażenia nauczyciel/pracownik lub dziecko musi być natychmiast odizolowane oraz musi zostać poinformowany rodzic i dyrektor placówki.
 26. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik w konsultacji z Sanepidem podejmuje dalsze kroki postępowania zgodnie z przekazywanymi wskazaniami .
 27. Nauczyciele codziennie przypominają dzieciom jak prawidłowo myć ręce i pilnują, aby dzieci robiły to dokładnie i często.
 28. Posiłki są przygotowywane są w kuchni, a sztućce i zastawa myta i odkażana w temperaturze powyżej 60C.
 29. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi ani personelem.
 30. Posiłki podawane są w każdej sali, podaje je woźna z zachowaniem środków bezpieczeństwa (ma założoną przyłbicę, fartuch ochronny oraz rękawiczki ).
 31. W okresie trwania stanu epidemii ograniczone są wyjścia poza teren placówki.
 32. Na terenie placówki rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje wskazujące prawidłowe postępowanie, a także numery alarmowe.
 33. W placówce dostępny jest numer telefonu komórkowego do dyrektora oraz przedstawiciela organu prowadzącego, pod które nauczyciel może zadzwonić w nagłych sytuacjach nie objętych procedurą.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: