Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie nr 15

ZASADY OGÓLNE

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W LESZNIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

 

Szanowny Rodzicu!

 

Informacje znajdziesz na: https://www.leszno.pl/Rekrutacja_do_przedszkoli.html

 

Postępowanie rekrutacyjne w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych. 

 

Postępowanie rekrutacyjne  do przedszkoli publicznych przeprowadza się na wolne miejsca  w danym przedszkolu .

 

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Leszna. Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obszarem miasta Leszna możliwa będzie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolach w postępowaniu uzupełniającym.

Rodzice  dzieci już uczęszczających do  przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 składają u dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 1 marca do 7 marca 2019 roku.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 7 lat.

 

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) w przypadku większej liczby kandydatów mieszkających na terenie Leszna niż liczby wolnych miejsc w danym przedszkolu odbywa się  I etap rekrutacyjny, w którym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe , które mają jednakową wartość:

1.    wielodzietność rodziny kandydata;

2.    niepełnosprawność kandydata;

3.    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4.    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5.    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6.    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7.    objęcie kandydata pieczą zastępczą     

  Dokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica)

 

Kryterium nr 1

OŚWIADCZENIE - Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

 

Kryterium nr 2, 3, 4, 5

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511).

 

Kryterium nr 6

PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

Kryterium nr 7

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)

 

Na II etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria określone  Uchwałą Nr XXXIII/400/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

1.    dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 95 pkt;”

2.    dziecko obojga rodziców pracujących / rodziców studiujących / uczących się w systemie dziennym – 45 pkt;

3.    rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola lub zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga dzieci – 17 pkt;

4.    miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie  której znajduje się przedszkole –11 pkt;

5.    dziecko jednego rodzica pracującego -9 pkt

6.    dziecko uczęszczające do żłobka/klubu dziecięcego w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja do przedszkola – 7 pkt.

 

Dokument poświadczający spełnienie kryterium, który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica )

 

kryterium nr 1, 3, 4 i 6

rodzic/opiekun prawny dokumentuje podając dane wskazane we wniosku

 

kryterium nr 2 i 5 

rodzic/opiekun prawny dokumentuje OŚWIADCZENIEM, że: wykonuje pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) na podstawie umowy cywilnej (w tym na kontrakcie menedżerskim) lub prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2017r. poz. 2168 ze zm.)  lub studiuje/uczy się  w systemie dziennym

 

 

Kryteria podstawowe i dodatkowe rodzice deklarują we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 i potwierdzają stosownymi dokumentami.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne odbywa w terminach określonych w harmonogramie. 

 

Niebawem kolejne informacje.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny