Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Statut

STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 15

W LESZNIE

 

Spis treści:

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

…………………………………….3

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

…………………………………….4

Rozdział III 

Sposób realizacji zadań przedszkola

…………………………………….5

Rozdział IV

Bezpieczeństwo

…………………………………….9

Rozdział V

Współdziałanie z rodzicami 

…………………………………..14

Rozdział VI

Organy przedszkola

…………………………………..17

Rozdział VII

Organizacja przedszkola 

…………………………………..20

Rozdział VIII

Zasady Odpłatności

…………………………………..27

Rozdział IX

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

…………………………………..28

Rozdział X

Wychowankowie przedszkola 

…………………………………..34

Rozdział XI

Postanowienia końcowe 

…………………………………..38

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Przedszkole Miejskie Nr 15 zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym, ogólnodostępnym, działającym na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r.poz.910) ze3 zmianami przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych
 2. Niniejszego statutu. 
 1. Siedzibą przedszkola jest budynek położony w  Lesznie przy ulicy  Rumuńskiej 13.
 2. Organem prowadzącym jest Miasto Leszno reprezentowane przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno.
 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
 4. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu:  Przedszkole Miejskie nr 15,

ul. Rumuńska 13, 64-100 Leszno

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Leszna, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Miasta Leszna.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

 1. Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka            w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć gotowość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą

i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach   wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Przedszkole umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
 3. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz  zapewnia opiekę i kształcenie specjalne  dla dzieci niepełnosprawnych.
 4. Najważniejsze  cele i zadania:
 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
  i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania  przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 18. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną.
 19. Zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom.

 

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§ 3

Sposób realizacji podstawy programowej

 1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu  jej realizacji.
 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub
   z zespołem nauczycieli lub program innego autora (autorów).
 3. Dyrektor ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie programu do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony.  Czynność tę może dyrektor przeprowadzić osobiście lub powołać do tego celu   zespół nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych lub może skorzystać z opinii wystawionej przez doradcę metodycznego wychowania przedszkolnego.
 4. Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 5. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 6. Programy dopuszczone w przedszkolu stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 7. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.

7a  W planowaniu procesu wspomagania rozwoju i edukacji nauczyciele uwzględniają także preorientację zawodową, która ma na celu zapoznanie z zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

 1. Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Podstawową forma aktywności jest zabawa.
 2. W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb  i możliwości dzieci.
 3. Ponadto, w toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 4. Nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów)  o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego.
 5. Dyrektor przedszkola wydaje rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w formie pisemnej do 30 kwietnia. Wzór informacji określają odrębne przepisy.
 6. W przypadku dziecka mogącego rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

§ 4

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z:

1) niepełnosprawności;

2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem;

3) szczególnych uzdolnień;

4) specyficznych trudności w uczeniu się;

5) zaburzeń komunikacji językowej;

6) choroby przewlekłej;

7) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

8) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;

9) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący przedszkole.
 4. Dyrektor może wyznaczyć koordynatora, który będzie wykonywał zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi, we współpracy z:

1) rodzicami wychowanka;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami;

5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie:

1)   zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;

3)   zajęć rozwijających uzdolnienia;

 1. Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
 2. W przypadku, gdy z wniosków wynika, że pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności  w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
 6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 7. Zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego organizuje się na wniosek rodziców – dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Forma ta wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 8. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest:
 9.  rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 10.  rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie  wsparcia związanego z ich rozwijaniem.
 11. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w formach wymienionych w punkcie 8 jest dokumentowana w odrębnych dziennikach. Zasady prowadzenia dzienników pomocy psychologiczno-pedagogicznej są określone w odrębnych przepisach.

§ 5

Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

 1. Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
 1. zajęcia w języku polskim;
 2. realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju;
 3. prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają takie życzenie.
 4. W miarę potrzeb organizowanie zajęć umożliwiających osłuchanie z językiem mniejszości narodowych, etnicznych, językiem regionalnym i podtrzymywanie tożsamości tych dzieci w zakresie narodowości, grupy etnicznej, językowej. Zasady organizowania tych zajęć są określone w odrębnych przepisach;
 5. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów).
 6. Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach uniwersalnych.
 7. Dzieci niebędące obywatelami Polski uczestniczą w procesie rekrutacji na zasadach ogólnych, a w trakcie roku szkolnego w miarę posiadanych wolnych miejsc są przyjmowane przez dyrektora przedszkola. Dzieci te maja prawo do równego traktowania oraz wszystkich statutowych praw i obowiązków.

 

§ 6

Warunki lokalowe, baza

 1. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:
 1. sal przedszkolnych - miejsce prowadzenia zajęć w zakresie opieki, wychowania i kształcenia;
 2. pomieszczeń sanitarno-higienicznych;
 3. szatni
 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu osiedlowego – miejsce aktywności ruchowej i obserwacji przyrodniczych;
 2. Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków - bezpieczne i odpowiednie do zabawy i realizacji przyjętych programów.
 3. Przedszkole umożliwia korzystanie z posiłków.

 

ROZDZIAŁ IV

BEZPIECZEŃSTWO

 

§ 7

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu  w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym jak i psychicznym,
 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku a w szczególności:
 5. sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,
 6. wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają atesty i certyfikaty,
 7. przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
 8. w przedszkolu, w każdej grupie, znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.
 9. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym.
 10. Na czas zajęć od godz.8.00 – do godz.14.15 w budynku przedszkola wszystkie drzwi wejściowe pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków drzwi wejściowe otwierane są za pomocą domofonu, po uprzednim upewnieniu się, kto i w jakim celu chce wejść.
 11. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 12. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi doraźnie woźna oddziałowa.
 13. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15 dzieci.
 14. Każde wyjście poza teren przedszkola odnotowuje się w rejestrze, który zawiera datę, miejsce i godzinę wyjścia, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę dzieci oraz podpisy opiekunów i dyrektora.  
 15. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,   nauczyciel  obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając  dzieci z miejsca  zagrożenia  oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.

 

§ 8

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub ich prawni opiekunowie.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce lub innemu pracownikowi przedszkola.
 3. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami w sali itp.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola - przedkładając upoważnienie nauczycielom prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz deklarację zgody na udostępnienie danych.
 5. Nauczyciel ma obowiązek osobiście lub za pośrednictwem innego pracownika przedszkola sprawdzić kto odbiera dziecko.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują  odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo  dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 2. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców do dyrektora lub nauczycielki oddziału.
 3. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ma ukończone 13 lat, na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów). Upoważnienie zawiera zapis: „od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez osobę upoważnioną, cała odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka spoczywa na osobie upoważniającej”.
 4. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej lub rodzicowi (prawnemu opiekunowi) w  przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).
 5. O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności  dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 6. Odmowa oddania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica (prawnego opiekuna). W tej sytuacji nauczyciel próbuje kontaktować się z drugim rodzicem (prawnym opiekunem) w celu odebrania dziecka oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora.
 7. W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt. 9 podjęte zostaną następujące działania:
 8. rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;
 9. wystosowanie listu do rodziców dziecka;
 10. wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.
 11. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do czasu zamknięcia przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 12. W przypadku, gdy pod podanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu dyrektora i policję oraz podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji.
 13. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania  dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 14. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 15. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.
 16. Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
 17. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania  z przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.

 

§ 9

Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki

 1. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) , korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.
 2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.
 4. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
 5. rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka,
 6. organ prowadzący przedszkole,
 7. pracownika służby bhp,
 8. społecznego inspektora pracy,
 9. radę rodziców.
 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
 3. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.
 4. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajkoterapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi  i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach  z nieznajomymi, roślinami
 6. i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i in.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje  z różnymi podmiotami np. z policją.

 

§ 10

Wycieczki

 1. Przedszkole może organizować krajoznawstwo i turystykę.
 2. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowane w formie:
 1. wycieczek przedmiotowych  – związanych  z realizacją programu wychowania przedszkolnego;
 2. krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od dzieci  przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.
 3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. Wycieczki mogą być jednodniowe, na terenie kraju.
 4. Wycieczkę organizowaną przez przedszkole zgłasza się dyrektorowi  na druku „Karta wycieczki” zgodnie ze wzorem określonym w odrębnych przepisach.
 5. Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci  biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko wychowanka oraz telefon rodzica lub rodziców dziecka. Listę dzieci podpisuje dyrektor przedszkola.
 6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor przedszkola, zatwierdzając kartę wycieczki.
 7. Najpóźniej – trzy dni  wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci. Rodzice każdorazowo na piśmie wyrażają zgodę na udział dziecka w wycieczce, za wyjątkiem wycieczek krótkich,  pieszych - wyjść w celu realizacji  obowiązującego programu  np. na pocztę, do sklepu.
 8. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie   rejestracyjnym pojazdu.
 9. Dyrektor wyznacza kierownika oraz opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
 10. Przy organizacji wycieczek liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
 11. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć na kierownika wycieczki także inną niż pracownik pedagogiczny przedszkola osobę pełnoletnią, która posiada przygotowanie odpowiednie do realizacji zadań kierownika wycieczki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
 12. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym przedszkola, wyznaczona przez dyrektora przedszkola.
 13. Kierownik wycieczki w szczególności:
 14. opracowuje program i regulamin wycieczki;
 15. zapoznaje dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;
 16. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
 17. zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
 18. określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom;
 19. nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
 20. organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie dla dzieci i opiekunów wycieczki;
 21. dokonuje podziału zadań wśród dzieci;
 22. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
 23. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora przedszkola  i rodziców, w formie ustnej terminie 1 miesiąca od terminu wycieczki.
 1. Opiekun w szczególności:
 1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami;
 2. współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu
 3. wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;
 4. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
 5. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom;
 6. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
 1. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.
 2. Kierownik wycieczki, za zgodą dyrektora przedszkola może pełnić także funkcje opiekuna wycieczki.

 

ROZDZIAŁ V

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

§ 11

Formy współpracy przedszkola z rodzicami

 1. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):
 1. zebrania grupowe  – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb,
 2. kontakty indywidualne,
 3. dyżur dyrektora – rozmowy i konsultacje z dyrektorem – raz w tygodniu, dokładny termin jest podawany rodzicom (prawnym opiekunom) na pierwszym zebraniu,
 4. zajęcia otwarte -  2 razy w roku,
 5. formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (prawnych opiekunów)  takie jak warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów,
 6. uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez,
 1. W przedszkolu jako organ przedszkola działa Rada Rodziców.
 2. Za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola rodzice mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego dyplom i tytuł „Przyjaciel Przedszkola”.

 

§ 12

Prawa rodziców

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
 1. pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
 2. wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania
 3. w przedszkolu;
 4. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danym oddziale;
 5. zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami
 6. w szczególności ze statutem przedszkola, regulaminem rady rodziców
 7. i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka
 8. w przedszkolu;
 9. uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka;
 10. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;
 11. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
 12. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo;
 13. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami;
 14. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych;
 15. zapoznawania się z planowanym jadłospisem.

 

§ 13

Obowiązki rodziców

1Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

 1. przestrzeganie niniejszego Statutu;
 2. współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;
 3. przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;
 4. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;
 5. terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
 6. przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;
 7. rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;
 8. bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
 9. zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 2 tygodni);
 10. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 11. przestrzeganie godzin pracy przedszkola oraz ramowego rozkładu dnia;
 12. zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;
 13. zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;
 14. kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola;
 15. uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
 16. bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania;
 17. śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 14

Organy przedszkola

 1. Organami przedszkola są:
 1. dyrektor przedszkola
 2. rada pedagogiczna
 3. rada rodziców

 

§ 15

 •  
 1. Dyrektor  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz   pracowników administracji i obsługi.
 2. Kompetencje dyrektora przedszkola:
 1. kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
 2. organizuje  administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
 3. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 4. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
 5. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
 6. jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
 7. prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej;
 8. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 9. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;
 10. powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola;
 11. sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;
 12. dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 13. wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli;
 14. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 15. gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie;
 16. odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej;
 17. dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;
 18. sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 19. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom
 20. i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 21. zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji;
 22. w przypadkach określonych statutem skreśla dzieci z listy wychowanków, po wcześniejszym podjęciu takiej uchwały przez  radę pedagogiczną;
 23. przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
 24. ustala ramowy rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;
 25. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
 26. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 27. ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;
 28. zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola;
 29. powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zmianach w tym zakresie;
 30. na wniosek rodziców może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem;
 31. zatwierdza realizację innowacji pedagogicznych.
 1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 2. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
 3. Stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń  i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.
 4. Dyrektor współpracuje z pielęgniarką albo higienistką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
 5. Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.
 6. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 7. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, jeśli nie utworzono takiego stanowiska, inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

 

§ 16

Rada pedagogiczna

 1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu. 
 2. Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym półroczu, na zakończenie roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole  albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.  
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za  zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie  i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 6. Kompetencje rady pedagogicznej:

Kompetencje stanowiące:

 1. zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym roczny plan pracy,
 2. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
 3. podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych,
 4. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia  dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola,
 5. zatwierdza zmiany w statucie,
 6. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola,
 7. zatwierdza regulamin rady pedagogicznej;

Kompetencje opiniujące:

 1. opiniuje organizację pracy przedszkola,
 2. opiniuje projekt planu finansowego przedszkola,
 3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród   i wyróżnień,
 4. opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu,
 6. opiniuje innowacje pedagogiczne

Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:

 1. przygotowuje ramowy rozkład dnia i wnioskuje do dyrektora o zatwierdzenie,
 2. opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata,
 3. opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczącą zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
 4. opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska kierowniczego,
 5. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego,
 6. wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola,
 7. rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców,
 8. deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny pracy nauczyciela,
 9. wnioskuje wspólnie z radą rodziców o nadanie, zmianę lub uchylenie imienia przedszkola.
 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej połowy jej członków.

 1. Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw omawianych na zebraniach, w szczególności informacje dotyczące konkretnych osób i dzieci.
 2. Do realizacji zadań statutowych przedszkola, dyrektor powołuje spośród członków rady pedagogicznej  zespoły nauczycieli. Powołanie zespołów może być na czas określony lub nieokreślony. Pracą zespołu kieruje wybrany przez dyrektora przewodniczący.
 3. Zespół zadaniowy określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

§ 17

Rada Rodziców

 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Radę rodziców tworzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Podczas wyborów jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun) .
 3. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo oświatowe i  statutem przedszkola.
 5. Kompetencje rady rodziców:
 1. może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
 2. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola;
 3. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
 4. opiniuje pracę nauczycieli przed dokonaniem ich oceny dorobku zawodowego lub oceny pracy;
 5. może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela lub dyrektora;
 6. deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela;
 7. deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
 8. wnioskuje wspólnie z dyrektorem o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola;
 9. wnioskuje wspólnie z radą pedagogiczną o nadanie, zmianę lub uchylenie imienia przedszkola;
 10. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  regulamin rady rodziców.

 

 

§ 18

Zasady współdziałania organów przedszkola

 1. Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola.
 2. Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami przedszkola.
 3. W zebraniach rady rodziców może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i ewentualnie inni członkowie rady pedagogicznej.
 4. W zebraniach rady pedagogicznej w miarę potrzeb i po wcześniejszym ustaleniu może brać udział rada rodziców lub jej przedstawiciele.
 5. Dyrektor przedszkola informuje radę pedagogiczną oraz radę rodziców o wynikach ewaluacji zewnętrznej.

 

§ 19

Sposób rozwiązywania sporów między organami i innymi podmiotami przedszkola

 1. Dyrektor przedszkola rozstrzyga wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami  z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.
 2. Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie  z posiadanymi kompetencjami.
 3. Jeżeli uchwała statutowego organu jest niezgodna z obowiązującym prawem lub narusza interesy przedszkola i nie służy rozwojowi jej wychowanków wstrzymuje jej wykonanie lub informuje o niezgodności z przepisami prawa właściwy organ przedszkola i uzgadnia z nim sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub sporu.
 4. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w punkcie 3, dyrektor przedszkola przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny).
 5. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące funkcjonowania przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców:
 1. do dyrektora przedszkola należy prowadzenie mediacji w sprawie spornej
  1. i podejmowanie ostatecznych decyzji;
 2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność                     
 3. w ocenie tych stanowisk;
 4. dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 5. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 6. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 7. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 8. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 9. W przypadku braku porozumienia i wyczerpaniu wszystkich sposobów złagodzenia konfliktu, każdy z organów może zwrócić się do wyższych instancji: organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór lub związków zawodowych   w zależności od treści sporu,

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA  PRACY PRZEDSZKOLA

§ 20

Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach od 6.30 – 16.30 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 3. W okresie przerwy wakacyjnej dzieci korzystają z przedszkola w miesiącu określonym w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.
 4. W okresie przerw świątecznych, ferii, przewiduje się zmianę organizacji pracy przedszkola. Dyrektor może organizować grupy łączone odpowiednio do zmniejszonej frekwencji dzieci.
 5.  W szczególnych przypadkach dyrektor, a w przypadku jego nieobecności  inny  nauczyciel, któremu powierzono zastępstwo przez organ prowadzący może zmienić organizację dnia (z powodu organizacji wycieczki,  uroczystości i wyjścia).
 6. Możliwe jest  tworzenie grup międzyoddziałowych podczas schodzenia się                                       i rozchodzenia się dzieci.
 7. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 8. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

 

 

§ 21

Arkusz organizacji pracy przedszkola

 

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji   przedszkola opracowany przez dyrektora.
 2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza  organ prowadzący Przedszkole.
 3. Arkusz organizacji przedszkola przygotowuje dyrektor przedszkola wg zasad określonych w odrębnych przepisach i przekazuje organowi prowadzącemu przedszkole najpóźniej do 21 kwietnia.
 4. Dyrektor, przed przekazaniem arkusza organizacji przedszkola do organu prowadzącego, zasięga  opinii zakładowych organizacji związkowych, które wydają taką opinię w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania arkusza, nie później niż  do dnia 19 kwietnia.
 5. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny  zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.
 6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje opinię na temat arkusza organizacji przedszkola w terminie najpóźniej do 20 maja.
 7. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do dnia 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 8. Do zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola wymagane są odpowiednio opinie związków zawodowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, które powinny być wydane w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania zmian.
 9. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

 

§ 22

Organizacja  i czas pracy przedszkola

 1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 85
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 3. Decyzja o strukturze wiekowej poszczególnych grup i zakwalifikowanie dziecka do konkretnego oddziału pozostaje w kompetencji dyrektora przedszkola, a jej podstawą są wyniki postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny.
 4. W sytuacji, kiedy niemożliwe jest zapewnienie dziecku pobytu na kolejny rok szkolny w tej samej grupie, dyrektor podejmuje decyzję o przesunięciu dziecka do innego oddziału, w porozumieniu z nauczycielami tych oddziałów, stosując „Procedurę przydziału dzieci do grup” obowiązującą w Przedszkolu Miejskim

nr 15.

 1. W przedszkolu można utworzyć łącznie 4 oddziały.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3. Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie, w tym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący tj. od 8.00 do 13.00.
 4. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.
 5. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
 6. W przedszkolu ze względu na brak odpowiednich warunków nie funkcjonują oddziały specjalne i integracyjne.

 

§ 23

Formy pracy

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora

i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej,

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania

i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 2. Formami pracy w przedszkolu są:
 1. Zajęcia i zabawy dowolne
 2. Zajęcia obowiązkowe
 1. codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym zaplanowane i kierowane przez nauczyciela
 2. czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci
 3. spacery
 4. wycieczki
 5. uroczystości przedszkolne
 1. Sytuacje okolicznościowe
 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć dodatkowych i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
 1. z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
 2. z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy
 2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodzonego placu osiedlowego, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo

i rekreację.

 1. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 2. W przedszkolu organizowane są koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki.
 3. Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.
 4. Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.
 5. W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań. Stałe kąciki zainteresowań to: kącik czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy.
 6. Kąciki zainteresowań czasowe łączą się z omawianą tematyką lub aktualnymi świętami.
 7. W przedszkolu w ramach planu zajęć przedszkolnych, organizuje się naukę religii w oparciu o odrębne przepisy prawa.
 8. Nauka religii odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)

z zachowaniem następujących kryteriów:

 1. rodzice składają w formie pisemny wniosek do nauczyciela oddziału, do którego uczęszcza dziecko;
 2. wniosek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zmieniony przez rodziców dziecka.
 1. Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy dzieci nie mniejszej niż siedmiu wychowanków.
 2. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w tygodniu właściwych dla danego poziomu nauczania.
 3. Dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela.
 4. Nauczyciela religii w przedszkolu zatrudnia się wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola wydanego przez:
 1. w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego;
 2. w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze  zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.
 1. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania  i zgodności z programem prowadzi dyrektor Przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY ODPŁATNOŚCI

§ 24

Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
 2. Wysokość opłaty za świadczenia w zakresie opieki, wychowania i nauczania wykraczające poza 5 godzin tzw. opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustala uchwałą Rada Miasta, jednak w wysokości nie przekraczającej 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Z opłaty tej zwolnione są dzieci 6-letnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 3. Sposób rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu odbywać się będzie poprzez elektroniczny system ewidencji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Szczegółowe zasady korzystania z w/w systemu reguluje zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie procedury ewidencji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie. Podstawę wyliczenia opłaty za żywienie stanowi liczba dni obecności dziecka odnotowanych w dzienniku zajęć.
 5. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.
 6. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego. Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za  żywienie. Opłaty pobierane są za wykonanie usługi tj. płatność za miniony miesiąc do dnia 15 kolejnego miesiąca. Istnieje możliwość przesyłania informacji o wysokości kosztów wyżywienia i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za pomocą poczty elektronicznej na adresy mailowe udostępnione przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.
 7. Rodzice ponoszą opłaty wyłącznie za dni obecności dziecka w przedszkolu.
 8. Rodzice w trudnej sytuacji materialnej mogą wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z wnioskiem o pokrycie kosztów pobytu dziecka 

w przedszkolu. Przy rozpatrywaniu wniosków stosuje się przepisy właściwe przy ustalaniu świadczeń pomocy społecznej.

 1. Pracownicy Przedszkola mogą korzystać z wyżywienia wnosząc opłatę 

w wysokości ustalonej stawki żywieniowej i kosztów  przyrządzania posiłku.

 

 

ROZDZIAŁ IX

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 25

Postanowienia  ogólne

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do   pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz inni pracownicy niepedagogiczni.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników,  o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Do obowiązków wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także

    przepisów pożarowych,

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

§ 26

Nauczyciele

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 2. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt  z jego rodzicem w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka ustalenia form pomocy  w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

2) włączania ich w działalność przedszkola.

 1. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:
 1. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności

i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;

 1. planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej

z programem wychowania w przedszkolu;

 1. prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 2. ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania

i uzdolnienia;

 1. dokonanie analizy gotowości do nauki w szkole w odniesieniu do dzieci, które są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci których rodzice złożyli wniosek do dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym te dzieci mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 2. właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 3. troska i odpowiedzialność o bezpieczeństwo,  życie i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
 4. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną;
 5. doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 6. organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece;
 7. rzetelne, systematyczne  przygotowywanie się do pracy z dziećmi;
 8. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka;
 9. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;
 10. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym w tym imprez mających na celu promocję przedszkola;
 11. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 12. przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;
 13. zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;
 14. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 15. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola  oraz uchwałami rady pedagogicznej;
 16. czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał; realizacja  wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących;
 17. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 18. Nauczyciel współpracuje z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie planowania pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków odnoszących się do grupy oraz poszczególnych dzieci;
 19. Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznym oraz specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci;
 20. Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych;
 21. Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze;
 22. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny;
 23. Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
 24. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 27

 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:
 1. przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i ppoż., odbywać wymagane szkolenia;
 2. sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola;                 do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
 3. niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;
 4. przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
 5. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci;
 6. udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;
 7. niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych;
 8. zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola;
 9. przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych;

 

§ 28

Specjaliści

 1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb   w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.
 2. Zadania specjalistów:

Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
 2. prowadzenie terapii logopedycznej;
 3. prowadzenie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
 5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 2. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami uczniów,
 4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.Praca specjalistów oraz nauczycieli o specjalności pedagogika specjalna zatrudnionych do współorganizowania kształcenia specjalnego podlega ocenie pracy wg odrębnych przepisów.

§ 29

Pracownicy niepedagogiczni

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
 2. Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani  natychmiast reagować na:
 4. wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
 5. osoby postronne, przebywające na terenie Przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor Przedszkola.
 2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

                                                            § 30

 1. Określa się następujące stanowiska pracowników niepedagogicznych:
 1. samodzielny referent,
 2. szef kuchni,
 3. pomoc kuchenna,
 4. woźna,
 5. woźny- dozorca,
 6. pomoc administracyjna
 1. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora ustala organ prowadzący Przedszkole. Dopuszcza się możliwość łączenia stanowisk.

 

§ 31

 1. Samodzielny referent wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno - gospodarczych w przedszkolu. Do obowiązków referenta należy  w szczególności:
 1. sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu Przedszkola,
 2. załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu Przedszkola,
 3. zaopatrywanie Przedszkola w żywność i sprzęt,
 4. opracowanie planów zbiorowego żywienia – jadłospisów,
 5. kierowanie pracą kuchni,
 6. kontrola jakości żywienia, czystości i higieny pracy,
 7. adaptowanie na użytek Przedszkola instrukcji korzystania ze sprzętu technicznego,
 8. prowadzenie dokumentacji związanej z HACPP,
 9. prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej, kadrowej i ewidencji czasu pracy pracowników,
 10. prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 11. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie  z obowiązującymi przepisami,
 12. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w Przedszkolu.
 1. Pomoc nauczyciela obowiązana jest w ramach funkcji opiekuńczej wspomagać pracę nauczyciela w zakresie:
 1. pomocy przy organizowaniu i likwidacji zajęć,
 2. udziału w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela,
 3. sprawowania opieki nad dziećmi, szczególnie w czasie zabiegów higienicznych,
 4. pomocy dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się podczas organizacji ćwiczeń gimnastycznych i wyjściach na dwór,
 5. uczestniczenia w spacerach, wycieczkach, piknikach i innych wyjściach poza przedszkole, zgodnie z zaleceniami nauczycielek,
 6. udziału w przygotowywaniu pomocy, dekorowaniu sal, eksponowaniu wytworów prac dzieci,
 7. pomocy w organizacji i przeprowadzaniu uroczystości,
 8. pomocy przy dzieciach we wszystkich sytuacjach tego wymagających (np. w sytuacji prowadzenia przez nauczyciela zajęć lub pracy indywidualnej, nadzorowanie czynności pozostałych dzieci).
 1. Szef kuchni obowiązany jest:
 1. przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,
 2. przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,
 3. prowadzić magazyn podręczny,
 4. utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać  o czystość pomieszczeń kuchennych,
 5. brać udział w ustalaniu jadłospisów,
 6. przechowywać „próbki żywnościowe” zgodnie ze stawianymi wymogami,
 7. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w Przedszkolu.
 8. Pomoc kuchenna obowiązana jest:
  1. pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków,
  2. załatwiać zlecone czynności związane z dostarczaniem produktów,
  3. utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne,
  4. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w Przedszkolu.
 9. Woźna w Przedszkolu obowiązana jest:
  1. dbać o czystość, ład i porządek w przydzielonej sali, pomieszczeniach   i sanitariatach,
  2. oszczędnie gospodarować przydzielonymi środkami czystości,
  3. dbać o istniejące zabezpieczenie placówki przed włamaniami,
  4. współpracować z nauczycielką przydzielonej grupy w zakresie wskazanym przez nią, wynikającym z organizacji pracy oddziału,
  5. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w Przedszkolu.
 10. Woźny - dozorca obowiązany jest:
  1. dbać o stan techniczny urządzeń przedszkolnych,
  2. dokonywać bieżących napraw maszyn, sprzętu i urządzeń w przedszkolu,
  3. strzec mienia przedszkolnego,
  4. utrzymywać czystość na powierzonym jego opiece odcinku,
  5. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w Przedszkolu.
 11. Pomoc administracyjna obowiązana jest:
 12. gromadzić i przechowywać akty prawne i zarządzenia wewnętrzne,
 13. wykonywać prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji,
 14. prowadzić ewidencję badań lekarskich pracowników,
 15. prowadzić ewidencję dokumentacji archiwalnej,
 16. sporządzać i przesyłać listy dzieci 6-letnich do szkół
 17. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w Przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ X

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 32

Wiek dziecka a pobyt w przedszkolu

 1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 - 6 lat.
 2. Dziecko może przebywać w przedszkolu  od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym  kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. Dzieci w wieku 6 lat jest objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym.
 6. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do  przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko.
 7. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej  niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 8. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu, w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzony i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego.
 9. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego „zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.
 10. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.
 11. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia za zgodą Rady Pedagogicznej.
 12. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku niepełnosprawnemu uczęszczającemu do przedszkola legitymacji przedszkolnej dziecka niepełnosprawnego lub e- legitymacje dziecka niepełnosprawnego. Wzory tych dokumentów określają odrębne przepisy.
 13. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestry wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola, legitymacji przedszkolnych dzieci niepełnosprawnych, e- legitymacji dzieci niepełnosprawnych.
 14. W przypadku przyjęcia dziecka do Przedszkola i stwierdzeniu u niego po dokonanej obserwacji pedagogicznej deficytów rozwojowych przyjmuje się następujący tok postępowania:
 15. powiadomienie rodziców o występujących trudnościach,
 16. konsultacja z psychologiem w celu dokonania pełnej diagnozy dziecka  i przyjęcia kierunków do dalszej pracy,
 17. współpraca z rodzicami dziecka w zakresie niwelowania i wyrównywania zaburzeń.
 1. Jeżeli zaburzenia dziecka powodują negatywny wpływ na postawy innych dzieci, uniemożliwiają lub znacznie dezorganizują prowadzenie zajęć z innymi dziećmi – dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i uzgodnieniach z rodzicami dziecka podejmuje decyzję o rozstrzygnięciach stosownych do problemu, to jest:
 1. ograniczenie czasu pobytu dziecka w przedszkolu z możliwością stopniowego jego wydłużania,
 2. skreślenie z listy wychowanków ze wskazaniem zapisu dziecka do placówki specjalistycznej.
 3. uczestniczenie dziecka w zajęciach w obecności rodzica,

 

§ 33

Prawa i obowiązki dzieci

 1. W przedszkolu przestrzegana jest konwencja o prawach dziecka. Przedszkole uznaje, iż dziecko wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, rozwój osobowości  i samorealizacji.
 2. Dzieci mają prawo do:
 1. opieki i pomocy ze strony dorosłych
 2. bezpiecznych i   higienicznych warunków;
 3. korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia
 4. poszanowania ich godności osobistej i nietykalności;
 5. akceptacji i szacunku;
 6. zabawy jako podstawowej formy aktywności;
 7. właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania-uczenia się zgodnie indywidualnymi potrzebami i możliwościami;
 8. wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb
 9. aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych
 10. bezkonfliktowego rozwiązywania problemów
 11. pozytywnego wzmacniania przez dorosłych
 12. spokoju i wypoczynku;
 13. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 14. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania rozwoju i edukacji;
 15. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 16. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka. Przy długotrwałych kuracjach, gdy podawanie leków jest konieczne, wychowawca i rodzic wspólnie ustalają zasady postępowania wobec dziecka. Szczegółowe zasady postępowania z dzieckiem przewlekle chorym określają odrębne procedury. W razie nagłego zachorowania dziecka wzywa się rodzica, w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka dopuszcza się jednoczesne wezwanie pogotowia ratunkowego. Postępowanie w razie nieszczęśliwego wypadku określają odrębne procedury.
 17. Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko prawa, ale obowiązki. Do obowiązków dziecka w szczególności należą:
 1. przestrzeganie zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad bezpieczeństwa,
 2. słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela,
 3. szanowanie mienia przedszkola,
 4. zgodne współdziałanie w zespole,
 5. okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom,
 6. kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych, szanowanie poglądów i przekonań innych osób,
 7. szanowanie koleżanek i kolegów oraz efektów ich pracy,
 8. przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek jako wspólnej własności,
 9. zachowanie porządku i czystości,
 10. przestrzegania zasad higieny osobistej,
 11. zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji czy problemów.

 

§ 34

System motywowania do zachowań pożądanych

 1. W przedszkolu określono,  co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe.
 1. Nagrody
 1. pochwała indywidualna,
 2. pochwała wobec grupy,
 3. pochwała przed rodzicami,
 4. dostęp do atrakcyjnej zabawki,
 5. dyplom uznania,
 6. drobne nagrody rzeczowe,
 7. przewodzenie w zabawie.

Nagradzamy za:

 1. stosowanie ustalonych zasad i umów,
 2. wysiłek włożony w wykonaną pracę,
 3. wywiązanie się z podjętych obowiązków,
 4. bezinteresowną pomoc innym,
 5. aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

2. Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń.

1)Konsekwencje złego zachowania:

 1. upomnienie słowne indywidualne,
 2. upomnienie słowne wobec grupy,
 3. poinformowanie rodziców o przewinieniu,
 4. odsunięcie od zabawy,
 5. zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowania negatywnych emocji.

Konsekwencje stosowane są za:

 1. nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie

przedszkolu,

 1. stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
 2. zachowania agresywne,
 3. niszczenie wytworów pracy innych,
 4. celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

 

§ 35

Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

 1. Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w sytuacjach gdy:
 1.  rodzice zalegają z odpłatnością za przedszkole powyżej okresu płatniczego;
 2. powtarzającego się nieterminowego regulowania należności;
 3. absencja dziecka trwa ponad 1 miesiąc i jest nieusprawiedliwiona;
 4. jeżeli zaburzenia dziecka powodują negatywny wpływ na postawy innych dzieci, uniemożliwiają lub znacznie dezorganizują prowadzenie zajęć z innymi dziećmi;
 5. w przypadku zatajenia przez rodziców (opiekunów prawnych) niepełnosprawności dziecka, jego choroby lub zaburzeń emocjonalno-społecznych uniemożliwiających pobyt dziecka w przedszkolu,
 6. rodzice dziecka nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.
 1. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków w drodze uchwały rady pedagogicznej:
 1. uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być  powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków;
 2. ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola;
 3. podjęcie uchwały o skreśleniu;
 4. pisemne poinformowanie rodziców o skreśleniu z listy;
 5. od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia;
 6. po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków;
 7. W przypadku dziecka odbywającego roczny obowiązek przedszkolny zapewnia się dziecku realizację tego obowiązku w innym przedszkolu.
 1. Skreślenie dziecka z listy na wniosek rodzica nie wymaga uchwały rady pedagogicznej.

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  36

 1. Obsługę administracyjno – księgową przedszkola prowadzi Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna.
 2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu i procedury  wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

                                                                    § 37

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola na podstawie przepisów wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.
 2. Dyrektor w szczególności:
 1. ustala sposób i tryb realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola i przekazuje informacje na ten temat rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom;
 2. koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;
 3. ustala sposób realizacji zadań przez statutowe organy przedszkola i zasady współpracy pomiędzy nimi praz koordynuje realizację tych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola:
 4. ustala sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola w tym okresie;
 5. nadzoruje realizację zadań przedszkola.
 1. Statutowe czynności dyrektora i innych organów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola mogą być podejmowane w sposób ustalony przez dyrektora adekwatnie do sytuacji i bieżących potrzeb:
 1. na terenie przedszkola;
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych  środków łączności, a w przypadku rady pedagogicznej i rady rodziców także w trybie obiegowym
 1. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola rodzice i inne podmioty środowiska lokalnego współpracujące z przedszkolem mogą komunikować się i załatwiać niezbędne sprawy drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności.

§ 38

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

 

§ 39

 1. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.
 2. Każdorazowo po przyjęciu uchwały wprowadzającej zmiany w niniejszym Statucie, Rada pedagogiczna obliguje dyrektora Przedszkola do wydania tekstu ujednoliconego w terminie 14 dni od podjęcia uchwały.

 

§ 40

 1. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
 1. wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń w gabinecie metodycznym,
 2. udostępnienie Statutu na żądanie podmiotom przedszkola i organom kontrolującym przez dyrektora przedszkola w placówce.

 

                                                      

 1. Tekst jednolity niniejszego statutu opracowano na podstawie zmian przyjętych uchwałą rady pedagogicznej nr ??? w dniu 02.02.2022 r.
 2. Tekst ujednolicony statutu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 3. Traci moc tekst jednolity statutu z dnia 05.11.2019 r.

 

 

                                                                                   -------------------------------------------------

                                                                                 Za Radę Pedagogiczną – przewodnicząca

 
 
 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 354
Utworzono dnia: 05.11.2018

Historia publikacji

 • 10.02.2022 20:33, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 05.11.2018 17:26, Administrator
  Dodanie strony: Statut