Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Przedszkole Miejskie nr 15 w Lesznie

ul. Rumuńska 13, 64-100 Leszno

 

Deklaracja Dostępności Cyfrowej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE   W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Przedszkole Miejskie nr 15 w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 15 w Lesznie

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

 • brak audiodeskrypcji
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia

• mapy

• dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 r.

Ułatwienia na stronie internetowej:

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury.

Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30

• Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 w Lesznie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: Jolanta Piotrowiak

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Kaźmierczak

e-mail: przedszkole15leszno@wp.pl                                  telefon: 65 520 07 84

Procedura wnioskowo - skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia                         z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Lesznie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez przedszkole,
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
3. Monitorowanie działalności Przedszkola Miejskiego nr 15 w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Lesznie

Kontakt:
Jolanta Piotrowiak - tel. 65 520 07 84                       

adres email: przedszkole15leszno@wp.pl

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - w załączeniu.

Dostępność architektoniczna:

 1. Przedszkole Miejskie nr 15 w Lesznie mieści się w jednym budynku wielorodzinnym przy ul. Rumuńskiej 13-7. Budynek nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Główne wejście do budynku znajduje się pod numerem 13. Aby dostać się do środka  przedszkola należy dzwonić domofonem pod numer 1 i nazwę „przedszkole”.
 3. Przed budynkiem przedszkola znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. Oznakowanie i parametry zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015,poz.1314). Miejsce parkingowe znajduje się przy wejściu do budynku.
 4. Budynek składa się z 5 kondygnacji, 4 klatek schodowych, z czego przedszkole zajmuje pomieszczenia na parterze.

Budynek nie posiada wind. Od wejścia na klatkę schodową do wejścia do przedszkola prowadzi 8 schodów z jednostronną poręczą.

Brak pochylni.

 1. Interesanci są przyjmowani w wejściu nr 13/1, w gabinecie dyrektora znajdującym się na parterze. Szerokości oraz wyposażenie ciągów komunikacyjnych nie stanowią barier dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu pracownika przez domofon znajdujący się przed wejściem na klatkę schodową nr 13.
 2. Brak toalet dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 3. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Na terenie przedszkola brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidząch.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Załączniki:

Informacje

Liczba wyświetleń: 214
Utworzono dnia: 07.09.2021

Historia publikacji

 • 08.09.2021 19:57, Administrator
  Dodanie załącznika: Klauzula informacyjna o koordynatorze do spraw dostępności
 • 08.09.2021 19:56, Administrator
  Usunięcie załącznika: Klauzula informacyjna o koordynatorze do spraw dostępności
 • 08.09.2021 14:19, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja Dostępności Cyfrowej